Marker Paint_Aerosoli_Fin

Käyttöturvallisuustiedote Asetus (EY) N:o 1907/2006 31 artikla

Tuote : Marker Paint Päiväys 23.08.12 Version : 1.2
Ref.Nr.: BDS000010_9_20120823 (FI) Versio BDS000010_20120328

 
KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot
 
1.1 Tuotetunniste
 
 
Marker Paint
Aerosoli
 
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
 
Maalit
 
Kansalliset tiedot(FI) Suomi
Toimialakoodi (TOL): 452
Käyttötarkoituskoodi (UC62):59: Maalit, lakat ja vernissat,
Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen.
 
1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
 
 
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele
Belgium
Tel.: +32(0)52/45.60.11
Fax.: +32(0)52/45.00.34
E-mail : hse@crcind.com
 
TytäryhtiötTelFax
CRC Industries Finland OyLaurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja+358/(19)32.921+358/(19)383.676
CRC Industries France6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex01.34.11.20.0001.34.11.09.96
CRC Industries Deutschland GmbHSüdring 9, D-76473 Iffezheim(07229) 303.0(07229)30 32 66
CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTR. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA0034/921.427.5460034/921.436.270
CRC Industries SwedenLaxfiskevägen 16, 433 38 Partille0046/31 706 84 800046/31 27 39 91
 
1.4 Hätäpuhelinnumero
 
 
CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (toimistoaikoina)
Suomi/Finland: +358-9-471 977 (Myrkytystietokeskus)
 
KOHTA 2: Vaaran yksilöinti
 
2.1 Aineen tai seoksen luokitus
 
Luokitus 67/548/EEC tai 1999/45/EC:
 
Terveydellinen: R66: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
 R67: Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Fysikaalinen: ERITTÄIN HELPOSTI SYTTYVÄ
Ympäristövaara : Ei luokiteltu
 
2.2 Merkinnät
 
Varoitusmerkin kirjaintunnus: ERITTÄIN HELPOSTI SYTTYVÄ
 
R-lausekkeet : R66: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
 R67: Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
S-lausekkeet : S2: Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
 S16: Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty.
 S23: Vältettävä höyryn/sumun hengittämistä.
 S51: Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.
Etikettimerkinnät aerosolidirektiivin (75/324/EC) mukaan: Painepakkaus: Ei saa säilyttää auringonpaisteessa eikä yli +50°C:n lämpötilassa. Ei saa puhkaista eikä polttaa tyhjänäkään. Ei saa suihkuttaa avotuleen eikä hehkuvaan aineeseen.
 Illman riittävää tuuletusta voi kehittyä räjähtäviä kaasuja.
 
2.3 Muut vaarat
 
Ei
 
KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista
 
3.1 Aineet
 
Ei sovelleta.
 
3.2 Seokset
 
 
Vaarallinen aineCAS-nroEC-nrw/w %symboliR-lauseke*Huomautus
Dimetyylieetteri 115-10-6204-065-825-50F+12A
n-butyyliasetaatti123-86-4204-658-110-2510-66-67
etyyliasetaatti141-78-6205-500-45-10F,Xi11-36-66-67B
Explanation notes
A : aineet, joille yhteisössä on säädetty työperäisen altistuksen raja-arvo
B : aineet, joille on määritetty kansallinen, työperäisen altistuksen raja-arvo
 
Vaarallinen aineRekisteröintinumero CAS-nroEC-nrw/w %Vaaraluokka ja vaarakategoriaVaaralausekeHuomautus
Dimetyylieetteri 01-2119472128-37115-10-6204-065-825-50Flam. Gas 1, Press. GasH220,H280A
n-butyyliasetaatti01-2119485493-29123-86-4204-658-110-25Flam. Liq. 3, STOT SE 3H226,H336
etyyliasetaatti141-78-6205-500-45-10Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3H225,H319,H336B
Explanation notes
A : aineet, joille yhteisössä on säädetty työperäisen altistuksen raja-arvo
B : aineet, joille on määritetty kansallinen, työperäisen altistuksen raja-arvo
(*lausekkeiden teksti on kohdassa 16)
 
KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet
 
4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
 
Roiskeet silmiin : Jos ainetta on joutunut silmiin, huuhdo niitä heti käyttäen runsaasti vettä
 Hakeudu lääkärin hoitoon jos ärsytys jatkuu
Iho : Riisu aineen tahraamat vaatteet heti ja huuhtele aineen kanssa kosketukseen joutunut iho runsaalla määrällä vettä. Pese sitten saippualla ja vedellä.
 Hakeudu lääkärin hoitoon, jos ärsytys jatkuu
Hengitys : Toimita raittiiseen ilmaan, pidä lämpimänä ja levossa.
 Hakeudu lääkärin hoitoon, jos haitallisia vaikutuksia ilmenee
Nieleminen : Ei saa oksennuttaa, mikäli tuotetta on nielty, vaan hakeuduttava lääkärin hoitoon.
 
 
4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet
 
Hengitys : Liuottimen höyryjen hengitys voi aiheuttaa pahoinvointia, päänsärkyä ja huimausta
Nieleminen : Saattaa aiheuttaa mahasuoliston häiriöitä
 Oireet: arka kurkku, vataskipuja, pahoinvointia, oksentelua
Iho : Voi aiheuttaa ärsytystä.
 Oireet: punoitusta ja kipua
Roiskeet silmiin : Voi aiheuttaa ärsytystä.
 Oireet: punoitusta ja kipua
 
4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
 
Erityiset ohjeet : Jos tunnet pahoinvointia, hakeudu lääkärinhoitoon (näytä etikettiä, mikäli mahdollista)
 Jos oireet jatkuvat, käänny lääkärin puoleen.
 
KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet
 
5.1 Sammutusaineet
 
vaahtoa, hiilidioksidia tai kuiva-ainesammutinta
 
5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
 
Aerosolit voivat räjähtää yli +50 °C lämpötilassa.
Muodostaa vaarallisia hajoamistuotteita
CO, CO2
 
5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
 
Jäähdytä tulelle alttiit säiliöt suihkuttamalla vettä
Tulipalon syttyessä älä hengitä savua
 
KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä
 
6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa
 
Kytke kaikki sytytyslähteet pois päältä
Varmista, että tuuletus on riittävä
Käyetettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä.
 
6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet
 
Älä päästä viemäreihin tai vesistöihin
Jos saastunutta vettä pääsee viemärijärjestelmään tai vesistöön, ilmoita siitä heti asianomaisille viranomaisille
 
6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet
 
Imeytä vuoto sopivaan inerttiin aineeseen
Aseta asianmukaiseen säiliöön
 
6.4 Viittaukset muihin kohtiin
 
Lisätietoja osassa 8
 
KOHTA 7: Käsittely ja varastointi
 
7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet
 
Eristettävä lämmöstä ja sytytyslähteistä
Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti
Laitteet tulisi maadoittaa
Käytä räjähdysturvallisia sähkö/ilmanvaihto/valaisin/.../laitteita.
Käytä ainoastaan kipinöimättömiä työkaluja.
Vältettävä höyryn/sumun hengittämistä.
Varmista, että tuuletus on riittävä
Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.
Pese perusteellisesti käytön jälkeen
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
 
7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
 
Painepakkaus: Ei saa säilyttää auringonpaisteessa eikä yli + 50 ºC lämpötilassa.
Säilytä viileässä, kuivassa ja hyvin ilmastoidussa paikassa
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
 
7.3 Erityinen loppukäyttö
 
Maalit
 
KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet
 
8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
 
Altistumisen ehkäisy :
 
 
Vaarallinen aineCAS-nromenetelmä
Eu:n määrittämät altistuksen rajat
Dimetyylieetteri 115-10-6TWA1000 ppm
Kansallisen altistuksen rajat, Suomi:, Suomi
n-butyyliasetaatti123-86-4TWA150 ppm
HTP 15200 ppm
etyyliasetaatti141-78-6TWA300 ppm
HTP 15500 ppm
 
8.2 Altistumisen ehkäiseminen
 
Tekniset ohjeet altistumisen torjumiseksi : Varmista, että tuuletus on riittävä
 Eristettävä lämmöstä ja sytytyslähteistä
 Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti
Henkilökohtaiset suojaimet : Noudatettava suojatoimenpiteitä, joilla varotaan tuotteen joutumista iholle ja silmiin tuotteen käsittelyn yhteydessä.
 Varmista, että tuuletus on riittävä
hengityksensuojaus : Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta.
Hengityssuojain varustettuna kaasu/höyry suodattimella (tyyppi A)
ihonsuojaus : Käytä sopivia suojakäsineitä, jos kosketus on pitkäaikainen.
(butyylikumi)
silmiensuojaus : Käytä suojalaseja standardin mukaiset EN 166.
 
KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
 
9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
 
(Ponneaineettoman aineen aerosolitiedot)
Olomuoto : Neste, ponneaine DME.
väri : Katso korkin väri
haju : Ominainen haju.
pH : Ei sovelleta.
Kiehumispiste/kiehumisalue : Ei käytettävissä.
Leimahduspiste : - 41 °C
Haihtumisnopeus : Ei käytettävissä.
Räjähdysrajat : ylempi : Ei käytettävissä.
alempi : Ei käytettävissä.
Höyrynpaine : Ei käytettävissä.
Tiheys : 1 g/cm3 (@ 20°C).
Itsesyttymispiste : > 200 °C
Viskositeetti : Ei sovelleta.
 
9.2 Muut tiedot
 
VOC = haihtuvat orgaaniset yhdisteet 731 g/l
 
KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus
 
10.1 Reaktiivisuus
 
Ei mitään tunnettua vaarallista reaktiota, jos ainetta käytetään oikeaan käyttötarkoitukseen
 
10.2 Kemiallinen stabiilisuus
 
Pysyvä
 
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
 
Ei mitään tunnettua vaarallista reaktiota, jos ainetta käytetään oikeaan käyttötarkoitukseen
 
10.4 Vältettävät olosuhteet
 
Vältä ylikuumentamista
 
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
 
Voimakas hapetin
 
10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
 
CO, CO2
 
KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot
 
11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista
 
Hengitys : Liuottimen höyryjen hengitys voi aiheuttaa pahoinvointia, päänsärkyä ja huimausta
Nieleminen : Saattaa aiheuttaa mahasuoliston häiriöitä
Iho : Pitkäaikainen ihoaltistus aiheuttaa ihon rasvan liukenemisen, mikä johtaa ihon ärsytykseen ja joissakin tapauksissa ihottumaan
 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
Roiskeet silmiin : Voi aiheuttaa ärsytystä.
 
Terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot :
 
 
Vaarallinen aineCAS-nromenetelmä
n-butyyliasetaatti123-86-4LD50-suun kautta,rotta> 2000 mg/kg
LC50-heng. rotta> 20 mg/l
 
KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle
 
12.1 Myrkyllisyys
 
Ei luokiteltu
 
Ympäristötoksikologiset tiedot:
 
 
Vaarallinen aineCAS-nromenetelmä
n-butyyliasetaatti123-86-4EC50-levät647 mg/l
LC50 - kala18 mg/l
EC50 - vesikirppu44 mg/l
 
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
 
Tietoja tutkimuksista ei saatavilla
 
12.3 Biokertyvyys
 
Tietoja tutkimuksista ei saatavilla
 
12.4 Liikkuvuus maaperässä
 
Tietoja tutkimuksista ei saatavilla
 
12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
 
Tietoja ei saatavilla
 
12.6 Muut haitalliset vaikutukset
 
Älä päästä viemäreihin tai vesistöihin
 
KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat
 
13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät
 
Tuote : Tämä aine ja sen säilytysastia on hävitettävä turvallisesti.
 Tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan.
Pakkaus : Hävityksen tulisi tapahtua paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti
 
KOHTA 14: Kuljetustiedot
 
14.1 YK-numero
 
YK-numero : 1950
 
14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
 
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi: AEROSOLS
 
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
 
Luokitus: 2.1
ADR/RID - Luokitus: 5F
 
14.4 Pakkausryhmä
 
Pakkausryhmä: Ei sovelleta.
 
14.5 Ympäristövaarat
 
ADR/RID - Vaarallinen ympäristölle: Ei
IMDG - ympäristövaara: No
IATA/ICAO - Vaarallinen ympäristölle: Ei
 
14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle
 
ADR/RID - Tunnelikoodi: (D)
IMDG - Ems: F-D, S-U
IATA/ICAO - PAX: 203
IATA/ICAO - CAO 203
 
14.7 Kuljetus irtolastina Marpol -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti
 
Ei sovelleta.
 
KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot
 
15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö
 
Käyttöturvallisuustiedote on laadittu nykyisten EY määräysten mukaan
Dir. 2013/10/EU, 2008/47/EC muutos aerosolidirektiiviin 75/324/EEC
EU-direktiivien 99/45/EU
Asetus (EY) N:o 1272/2008 (CLP)
(EY) N:o 1907/2006 (REACH)

 
Kansalliset tiedot(FI) Suomi
Toimialakoodi (TOL): 452
Käyttötarkoituskoodi (UC62):59: Maalit, lakat ja vernissat,
Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen.
 
15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
 
Tietoja ei saatavilla
 
KOHTA 16: Muut tiedot
 
*Luettelo asiaa koskevista vaaralauseke: H220 : Erittäin helposti syttyvä kaasu.
 H225 : Helposti syttyvä neste ja höyry.
 H226 : Syttyvä neste ja höyry.
 H280 : Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa.
 H319 : Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
 H336 : Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Tätä tuotetta varastoitaessa, käsiteltäessä ja käytettäessä on noudatettava hyvää teollisuushygieniaa ja lain määräyksiä. Tiedot tuotteiden turvallisuusvaatimuksista perustuvat nykytietämykseemme. Ne eivät takaa tiettyjä ominaisuuksia.
Tiedotteesta ei saa käyttää erillisiä osia ilman CRC:n lupaa lukuunottamatta tutkimuskohteita, jotka koskevat terveys-, ympäristö- ja turvallisuusvaarojen arviointeja.