VERTICAL MARKER_Aerosol_Dansk

Sikkerhedsdatablad Forordning (EF) nr. 1907/2006 Art.31

Produktnavn : VERTICAL MARKER Dato : 28.03.12 Version : 1.1
Ref.Nr.: BDS000011_10_20120328 (DA) Gennemgang af : BDS000011_20120206

 
PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
 
1.1. Produktidentifikator
 
 
VERTICAL MARKER
Fluo Red, Fluo Green, Fluo Yellow, Fluo Blue, White, Orange Fluo, Fuchsia Fluo
Aerosol
 
1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes
 
Malinger
 
1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet
 
 
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele
Belgium
Tel.: +32(0)52/45.60.11
Fax.: +32(0)52/45.00.34
E-mail : hse@crcind.com
 
SubsidiariesTelFax
CRC Industries Finland OyLaurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja+358/(19)32.921+358/(19)383.676
CRC Industries France6, avenue du marais, B.P. 90028, 95102 Argenteuil Cedex01.34.11.20.0001.34.11.09.96
CRC Industries Deutschland GmbHSüdring 9, D-76473 Iffezheim(07229) 303.0(07229)30 32 66
CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTR. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA0034/921.427.5460034/921.436.270
CRC Industries SwedenLaxfiskevägen 16, 433 38 Partille0046/31 706 84 800046/31 27 39 91
 
1.4. Nødtelefon
 
 
CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)
Danmark: Giftlinjen Ring 82 12 12 12
 
PUNKT 2: Fareidentifikation
 
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
 
Klassifikation ifølge 67/548/EØF eller 1999/45/EF:
 
OK R66: Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
 R67: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.
Fysisk: YDERST BRANDFARLIG
Miljø : Ikke klassificeret
 
2.2. Mærkningselementer
 
Symbol : YDERST BRANDFARLIG
 
R-sætninger : R66: Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
 R67: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.
S-sætninger : S2: Opbevares utilgængeligt for børn.
 S16: Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.
 S23: Undgå indånding af dampe/aerosol-tåger.
 S51: Må kun bruges på steder med god ventilation.
Ekstra mærkningselementer ifølge aerosoldirektivet 75/324/EC: Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer.
 Ved utilstrækkelig ventilation kan der dannes eksplosive damp-luftblandinger.
Andre ekstra mærkningselementer: Note: Præparater, der er klassificeret som sundhedsskadelige på grund af fare ved aspiration, skal ikke nødvendigvis etiketteres som sundhedsskadelige med R65, når de markedsføres i aerosolbeholdere eller i beholdere, som er forsynet med en uaftagelig sprayanordning. (EU-direktiv 67/548 bilag VI 9.4)
 
2.3. Andre farer
 
Ingen
 
PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
 
3.1. Stoffer
 
Kan ikke benyttes.
 
3.2. Blandinger
 
 
Farligt stofCAS-nrEC-nrw/w %symbolR-udtryk*Noterne
dimethylether115-10-6204-065-825-50F+12A
butylacetat123-86-4204-658-110-2510-66-67
ethylacetat141-78-6205-500-45-10F,Xi11-36-66-67B
Forklaring noter
A : stoffer, for hvilke der foreligger EF-grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering
B : stoffer, for hvilke der foreliger nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering
 
Farligt stofRegistreringsnumreCAS-nrEC-nrw/w %Fareklasse og -kategoriFaresætningNoterne
dimethylether115-10-6204-065-825-50Flam. Gas 1, Press. GasH220A
butylacetat01-2119485493-29123-86-4204-658-110-25Flam. Liq. 3, STOT SE 3H226,H336
ethylacetat141-78-6205-500-45-10Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3H225,H319,H336B
Forklaring noter
A : stoffer, for hvilke der foreligger EF-grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering
B : stoffer, for hvilke der foreliger nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering
(* Forklaringer til benævnelse: se kapittel 16)
 
PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger
 
4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
 
Øjne : Ved øjenkontakt skylles øjet straks med rigeligt vand
 Søg lægehjælp ved fortsat irritation
Hudkontakt : Vask med vand og sæbe
 Søg lægehjælp ved fortsat irritation
Indånding : Frisk luft, holdes varm og i ro
 Søg lægehjælp ved ugunstige virkninger
Indtagelse : Fremkald ikke opkastning ved indtagelse p.g.a. risikoen for optagelse i lungerne. Søg straks lægehjælp, hvis der er mistanke om optagelse i lungerne.
 
4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
 
Inånding : Indånding af opløsningsmidlets dampe i længere tid kan forårsage kvalme, hovedpine og svimmelhed.
Indtagelse : Skulle en person have indtaget og derefter kastet produktet op, er det sandsynligt, at også en indånding heraf har fundet sted. Opløsningen kan give kemisk fremkaldt lungebetændelse.
 Symptomer: ondt i halsen, mavesmerter, kvalme, opkastning
Kontakt med hud : Kan forårsage irritation.
 Symptomer: rødme og smerte
Kontakt med øjne : Kan forårsage irritation.
 Symptomer: rødme og smerte
 
4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig
 
Generelt : Er man utilpas, skal man rådspørge læge (vis om muligt etiketten)
 I tilfælde af vedvarende symptomer bØr der altid sØges læge.
 
PUNKT 5: Brandbekæmpelse
 
5.1. Slukningsmidler
 
skum, kuldioxyd eller tørstof
 
5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
 
Aerosoler kan eksplodere ved opvarmning til over 50°C
Danner farlige nedbrydningsstoffer
CO, CO2
 
5.3. Anvisninger for brandmandskab
 
Hold beholdere nær ild kølige med vand
Indånd ikke røg i tilfælde af brand
 
PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld
 
6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer
 
Afbryd alle antændelseskilder
Sørg for tilstrækkelig ventilation
Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelses-handsker.
 
6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
 
Lad det ikke komme i kloakker og vandveje
Hvis forurenet vand kommer i kloaksystemer eller vandveje, skal man straks meddele det til rette myndigheder
 
6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
 
Opsug udslip i passende inaktivt materiale
 
6.4. Henvisning til andre punkter
 
For yderligere oplysninger, se afsnit 8.
 
PUNKT 7: Håndtering og opbevaring
 
7.1. Forholdsregler for sikker håndtering
 
Opbevares på afstand af varme og antændelseskilder
Træf foranstalninger mod statisk elektricitet
Udstyr skal jordforbindes
Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/.../udstyr.
Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
Undgå indånding af dampe och aerosol-tåger
Sørg for tilstrækkelig ventilation
Undgå kontakt med huden og øjnene.
Vask grundigt efter brug
Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
 
7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
 
Aerosolbeholder: Må ikke udsættes for direkte sollys og temperaturer over 50°C.
Opbevares utilgængeligt for børn.
 
7.3. Særlige anvendelser
 
Malinger
 
PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
 
8.1. Kontrolparametre
 
Grænseværdier :
 
 
Farligt stofCAS-nrmetode
Eksponeringsgrænser fastlagt af EU:
dimethylether115-10-6TWA1000 ppm
Nationalt fastlagte eksponeringsgrænser, Denmark
dimethylether115-10-6TWA1000 ppm
butylacetat123-86-4TWA150 ppm
ethylacetat141-78-6TWA150 ppm
 
8.2. Eksponeringskontrol
 
Tekniske hjælpemidler : Sørg for tilstrækkelig ventilation
 Opbevares på afstand af varme og antændelseskilder
 Træf foranstalninger mod statisk elektricitet
Personlige værnemidler : Træf forholdsregler til undgåelse af kontakt med hud og øjne ved håndtering af produktet.
 Sørg for tilstrækkelig ventilation
indånding : Brug egnet åndedrætsværn, hvis affektiv ventiliation ikke er mulig.
hud : Benyt dertil egnede beskyttelseshandsker
(butylgummi)
øjne : Benyt beskyttelsesbriller ifølge standard EN 166.
 
PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber
 
9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber
 
(for aerosoler er dataene for produktet uden drivmiddel)
Udseende : Væske med DME som drivstof.
far : Se farvehætte.
duft : Karakteristisk duft.
pH : Kan ikke benyttes.
Kogepunkt/intervall : Kan ikke fås.
Antændelsestemperatur : - 41 °C
Fordampningshastighed : Kan ikke fås.
Eksplosionsgrænser : Øvre : Kan ikke fås.
Nedre : Kan ikke fås.
Damptryk : Kan ikke fås.
Vægtfylde : 1 g/cm3 (@ 20°C).
Selvantændelsespunkt : > 200 °C
Viskositet : Kan ikke benyttes.
 
9.2. Andre oplysninger
 
Flygtige organiske forbindelser 731 g/l
 
PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
 
10.1. Reaktivitet
 
Så vidt vides ingen farlige reaktioner hvis stoffet anvendes til dets oprindelige formål
 
10.2. Kemisk stabilitet
 
Stabil
 
10.3. Risiko for farlige reaktioner
 
Så vidt vides ingen farlige reaktioner hvis stoffet anvendes til dets oprindelige formål
 
10.4. Forhold, der skal undgås
 
Undgå overophedning
 
10.5. Materialer, der skal undgås
 
Stærkt oxyderende stof
 
10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
 
CO, CO2
 
PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
 
11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger
 
Inånding : Indånding af opløsningsdampe kan forårsage kvalme, hovedpine og svimmelhed
Indtagelse : Skulle en person have indtaget og derefter kastet produktet op, er det sandsynligt, at også en indånding heraf har fundet sted. Opløsningen kan give kemisk fremkaldt lungebetændelse.
Kontakt med hud : Kontakt i længere tid vil forårsage affedtning af huden, hvilket kan medføre irritation og, i visse tilfælde, betændelse
 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
Kontakt med øjne : Kan forårsage irritation.
 
Toksikologiske data :
 
 
Farligt stofCAS-nrmetode
butylacetat123-86-4LD50 oralt rotte> 2000 mg/kg
LC50 inhal. rotte> 20 mg/l
 
PUNKT 12: Miljøoplysninger
 
12.1. Toksicitet
 
Ikke klassificeret
 
Økotoksikologiske data:
 
 
Farligt stofCAS-nrmetode
butylacetat123-86-4LC50 alger647 mg/l
LC50 fisk18 mg/l
EC50 dafnier44 mg/l
 
12.2. Persistens og nedbrydelighed
 
Ingen tilgængelige eksperimentdata
 
12.3. Bioakkumuleringspotentiale
 
Ingen tilgængelige eksperimentdata
 
12.4. Mobilitet i jord
 
Ingen tilgængelige eksperimentdata
 
12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
 
Ingen information haves
 
12.6. Andre negative virkninger
 
Lad det ikke komme i kloakker og vandveje
 
PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse
 
13.1. Metoder til affaldsbehandling
 
Produkt : Stoffet og emballagen skal bortskaffes på en sikker måde.
 Udled ikke stoffet i kloak eller miljø, men aflever det til en autoriseret affaldsindsamlingsvirksomhed.
Emballage : Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokal eller national lovgivning
 
PUNKT 14: Transportoplysninger
 
14.1. UN-nummer
 
UN-Nr. : 1950
 
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
 
Forsendelsesbetegnelse: AEROSOLS
 
14.3. Transportfareklasse(r)
 
Klasse: 2.1
ADR/RID - Klassifikationskode: 5F
 
14.4. Emballagegruppe
 
Emballagegruppe: ikke relevant
 
14.5. Miljøfarer
 
ADR/RID - Farlig for miljøet: Nej
IMDG - havforurenende: No
IATA/ICAO - Farlig for miljøet: Nej
 
14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren
 
ADR/RID - Tunnelkode: (D)
IMDG - Ems: F-D, S-U
IATA/ICAO - PAX: 203
IATA/ICAO - CAO 203
 
14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL og IBC-koden
 
Kan ikke benyttes.
 
PUNKT 15: Oplysninger om regulering
 
15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø
 
Sikkerhedsdatabladet er opstillet efter de gældende EU-krav.
Direktiv 2013/10/EU, 2008/47/EF om ændring af aerosoldirektivet 75/324/EØF.
EU-direktive 99/45/EU
Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)
Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

 
Nationale data(DK) Denmark
MAL-kode3-1 (1993)
 
15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
 
Ingen informationer haves
 
PUNKT 16: Andre oplysninger
 
*Forklaringer till faresætning: H220 : Yderst brandfarlig gas.
 H225 : Meget brandfarlig væske og damp.
 H226 : Brandfarlig væske og damp.
 H319 : Forårsager alvorlig øjenirritation.
 H336 : Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Dette produkt bøØr opbevares, behandles og bruges i overensstemmelse med god industriel hygiejnepraksis og i overensstemmelse med alle love og bestemmelser.
Den information, som findes heri, er baseret på vor nuværende viden og har til hensigt at beskrive vore produkter ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt. Den garanterer igen specifikke egenskaber.
Bortset fra enhver rimelig handel med det formål at studere, researche og vurdere helbreds-, sikkerheds- og miljømæssige risici, må disse dokumenter ikke gengives på nogen måde uden skriftlig tilladelse fra CRC.