VERTICAL MARKER_aerosol_Czech

List bezpečnostních údajů materiálu Nařízení (ES) č. 1907/2006 Art.31

Název produktu: VERTICAL MARKER Datum vytvoření: 28.03.12 Version : 1.1
Ref. č.: BDS000011_13_20120328 (CZ) Nahrazuje: BDS000011_20120206

 
ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
 
1.1 Identifikátor výrobku
 
 
VERTICAL MARKER
Fluo Red, Fluo Green, Fluo Yellow, Fluo Blue, White, Orange Fluo, Fuchsia Fluo
aerosol
 
1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
 
nátěrové barvy
 
1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
 
 
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele
Belgium
Tel.: +32(0)52/45.60.11
Fax.: +32(0)52/45.00.34
E-mail : hse@crcind.com
 
VedlejšíTelFax
CRC Industries Finland OyLaurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja+358/(19)32.921+358/(19)383.676
CRC Industries France6, avenue du marais, B.P. 90028, 95102 Argenteuil Cedex01.34.11.20.0001.34.11.09.96
CRC Industries Deutschland GmbHSüdring 9, D-76473 Iffezheim(07229) 303.0(07229)30 32 66
CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTR. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA0034/921.427.5460034/921.436.270
CRC Industries SwedenLaxfiskevägen 16, 433 38 Partille0046/31 706 84 800046/31 27 39 91
 
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace
 
 
CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)
Česká republika: Toxikologické informační středisko +420 224 91 92 93 Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2
 
ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
 
2.1 Klasifikace látky nebo směsi
 
Klasifikace dle směrnice 67/548/EHS nebo 1999/45/ES
 
Zdraví: R66: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
 R67: Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
Fyzikální: EXTRÉMNĚ HOŘLAVÝ
Životní prostředí: Není klasifikován
 
2.2 Prvky označení
 
Výstražné značky: EXTRÉMNĚ HOŘLAVÝ
 
Riziková(é) věta(y): R66: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
 R67: Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
Bezpečnostní věta(y): S2: Uchovávejte mimo dosah dětí.
 S16: Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.
 S23: Nevdechujte páry/aerosoly.
 S51: Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
Zvláštní prvky označení podle směrnice 75/324/ES týkající se aerosolových rozprašovačů Nádobka pod tlakem: chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotě nad 50°C. Neprorážejte a nevhazujte do ohně ani po spotřebování obsahu. Nestříkejte do otevřeného ohně ani na rozžhavený materiál.
 Při nedostatečném větrání se může vytvořit výbušná směs.
Další zvláštní prvky označení: Přípravky klasifikované jako zdraví škodlivé na základě nebezpečí při vdechnutí nemusí být označeny jako zdraví škodlivé větou R 65, jsou-li uvedeny na trh v aerosolovém balení nebo v obalech vybavených uzavřeným rozprašovačem. (67/548/EHS 9.4 PŘÍLOHA 6)
 
2.3 Další nebezpečnost
 
Žádný
 
ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
 
3.1 Látky
 
Nelze použít.
 
3.2 Směsi
 
 
riziková přísadač. CASEC-nrw/w %symbolrizikové věty*Poznámky
Dimethylether115-10-6204-065-825-50F+12A
Butyl- acetát123-86-4204-658-110-2510-66-67
Ethyl- acetát141-78-6205-500-45-10F,Xi11-36-66-67B
Explanation notes
A : látka, jejíž použití je omezeno na společném pracovišti
B : látka, jejíž použití je omezeno na pracovišti dle státních norem
 
riziková přísadaRegistrační čísloč. CASEC-nrw/w %Třída a kategorie Poznámka nebezpečnostiStandardní věta o nebezpečnostiPoznámky
Dimethylether115-10-6204-065-825-50Flam. Gas 1, Press. GasH220A
Butyl- acetát01-2119485493-29123-86-4204-658-110-25Flam. Liq. 3, STOT SE 3H226,H336
Ethyl- acetát141-78-6205-500-45-10Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3H225,H319,H336B
Explanation notes
A : látka, jejíž použití je omezeno na společném pracovišti
B : látka, jejíž použití je omezeno na pracovišti dle státních norem
(* Vysvětlení rizikových vět: viz kapitolu 16)
 
ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
 
4.1 Popis první pomoci
 
Kontakt s očima: Jestliže se látka dostala do očí, vymyjte si je hned velkým množstvím vody
  Jestliže podráždění neustupuje, vyhledejte lékařskou pomoc
Kontakt s pokožkou: Umývejte vodu s mýdlem.
  Jestliže podráždění neustupuje, vyhledejte lékařskou pomoc
Vdechnutí: Setrvejte na čerstvém vzduchu, v teple a v klidu.
  Projeví-li se negativní účinky, vyhledejte lékařskou pomoc
Požití: V případě polknutí nevyvolávejte zvracení z důvodu rizika vdechnutí do plic. Existuje-li podezření na vdechnutí, vyhledejte ihned lékařskou pomoc
 
4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
 
Vdechnutí: Nadměrné vdechování par rozpouštědla může vyvolat nevolnost, bolesti hlavy a závratě
Požití: Po vyzvrácení spolknutého produktu dojde pravděpodobně ke vdechnutí do plic. Rozpouštědla mohou vyvolat chemický zápal plic.
  Příznaky: bolest v krku, bolest břicha, nevolnost, zvracení
Kontakt s pokožkou: může vyvolat dráždění
  Příznaky: zarudlost a bolest
Kontakt s očima: může vyvolat dráždění
  Příznaky: zarudlost a bolest
 
4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
 
Obecné rady: Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc (je-li to možné, ukažte lékaři nálepku
  Pokud příznaky přetrvávají, vždy volejte lékaře
 
ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
 
5.1 Hasiva
 
pěna, kysličník uhličitý nebo vysoušedlo
 
5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
 
Při zahřátí nad 50°C mohou aerosoly vybuchnout
Vytváří nebezpečné produkty rozkladu
CO,CO2
 
5.3 Pokyny pro hasiče
 
Nádobu(y) v blízkosti ohně ochlazujte stříkající vodou
V případě požáru nevdechujte dým.
 
ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
 
6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
 
Vypněte všechny zápalné zdroje
Zabezpečte odpovídající větrání
Noste vhodné ochranné oblečení a rukavice.
 
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí
 
Nepřipusťte proniknutí do veřejné kanalizace a vodních toků
Jestliže se znečištěná voda dostane do kanalizace nebo vodních toků, ihned informujte příslušné úřady
 
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
 
Absorbujte vyteklé množství vhodným inertním materiálem
 
6.4 Odkaz na jiné oddíly
 
Další informace, viz část 8.
 
ODDÍL 7: Zacházení a skladování
 
7.1 Opatření pro bezpečné zacházení
 
Držte mimo dosah tepelných a zápalných zdrojů
Přijměte bezpečnostní opatření proti statickým výbojům
Zařízení by mělo být uzemněno.
Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/.../zařízení do výbušného prostředí.
Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu.
Nevdechujte aerosoly ani páry.
Zabezpečte odpovídající větrání
Vyhýbejte se styku s pokožkou a s očima.
Po použití se důkladně umyjte
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 
7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
 
Nádoba pod tlakem: chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám přesahujícím 50°C.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
 
7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití
 
nátěrové barvy
 
ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky
 
8.1 Kontrolní parametry
 
Limitní hodnoty expozice
 
 
riziková přísadač. CASmetoda
mezní expoziční hodnoty stanovené EU
Dimethylether115-10-6TWA1000 ppm
 
8.2 Omezování expozice
 
Kontrolní postupy: Zabezpečte odpovídající větrání
  Držte mimo dosah tepelných a zápalných zdrojů
  Přijměte bezpečnostní opatření proti statickým výbojům
Ochrana osob: Přijměte bezpečnostní opatření, aby se při manipulaci s produktem zabránilo kontaktu s kůží a očima.
  Zabezpečte odpovídající větrání
vdechnutí: V případě nedostatečné ventilace noste vhodnou dýchací masku.
ruce a pokožka: Noste vhodné ochranné rukavice
(butylová pryž)
oči: Noste ochranné brýle podle normy EN 166.
 
ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
 
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
 
(pro aerosoly bez hnacího média)
Vzhled: fyzický stav: Kapalina s hnacím médiem DME.
barva: Viz barevné víčko.
pach: Charakteristický pach.
pH: Nelze použít.
Bod varu / rozmezí bodu varu: Není k dispozici.
Bod vzplanutí: - 41 °C
Rychlost odpařování: Není k dispozici.
Hranice výbuchu: horní hranice: Není k dispozici.
dolní hranice: Není k dispozici.
Tlak páry: Není k dispozici.
relativní hustota: 1 g/cm3 (@ 20°C).
Samovznícení: > 200 °C
Viskozita: Nelze použít.
 
9.2 Další informace
 
VOC: 731 g/l
 
ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
 
10.1 Reaktivita
 
Nejsou známy nebezpečné reakce, jestliže se používá k zamýšlenému účelu
 
10.2 Chemická stabilita
 
Stabilní
 
10.3 Možnost nebezpečných reakcí
 
Nejsou známy nebezpečné reakce, jestliže se používá k zamýšlenému účelu
 
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit
 
Vyhýbejte se přehřátí
 
10.5 Neslučitelné materiály
 
Silné okysličovadlo
 
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu
 
CO,CO2
 
ODDÍL 11: Toxikologické informace
 
11.1 Informace o toxikologických účincích
 
Vdechnutí: Vdechování par rozpouštědla může vyvolat nevolnost, bolesti hlavy a závratě
Požití: Po vyzvrácení spolknutého produktu dojde pravděpodobně ke vdechnutí do plic. Rozpouštědla mohou vyvolat chemický zápal plic.
Kontakt s pokožkou: Důsledkem dlouhotrvajícího kontaktu s kůží bude odmaštění kůže, které vede k podráždění a v některých případech i zánětu kůže
  Opakovaná expozice může způsobit vyschnutí nebo popraskání kůže.
Kontakt s očima: může vyvolat dráždění
 
Toxikologické údaje:
 
 
riziková přísadač. CASmetoda
Butyl- acetát123-86-4LD50 orálně krysa> 2000 mg/kg
LC50 vdechnutím krysa> 20 mg/l
 
ODDÍL 12: Ekologické informace
 
12.1 Toxicita
 
Není klasifikován
 
Ekotoxikologické údaje:
 
 
riziková přísadač. CASmetoda
Butyl- acetát123-86-4IC50 pro řasy647 mg/l
LC50 pro ryby18 mg/l
EC50 dafnie44 mg/l
 
12.2 Perzistence a rozložitelnost
 
Žádné dostupné experimentální údaje
 
12.3 Bioakumulační potenciál
 
Žádné dostupné experimentální údaje
 
12.4 Mobilita v půdě
 
Žádné dostupné experimentální údaje
 
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB
 
Informace nejsou k dispozici
 
12.6 Jiné nepříznivé účinky
 
Nepřipusťte proniknutí do veřejné kanalizace a vodních toků
 
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
 
13.1 Metody nakládání s odpady
 
Produkt: Tento materiál a/nebo nádobu na něj je třeba likvidovat bezpečným způsobem.
  Nevylévejte do kanalizace ani do okolního prostředí, zlikvidujte odvozem na místo schválené pro sběr odpadu.
Kontaminovaný obal: Likvidace by se měla provádět podle místních, státních nebo národních předpisů
 
ODDÍL 14: Informace pro přepravu
 
14.1 Číslo OSN
 
Číslo SN: 1950
 
14.2 Náležitý název OSN pro zásilku
 
Správný technický název: AEROSOLY
 
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
 
Třída: 2.1
ADR/RID – Kód klasifikace: 5F
 
14.4 Obalová skupina
 
Obalová skupina: není
 
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí
 
ADR/RID – Nebezpečné vůči životnímu prostředí: Ne
IMDG - látka znečišťující moře: No
IATA/ICAO – Nebezpečné vůči životnímu prostředí: Ne
 
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
 
ADR/RID – Tunnelcode (Kód tunelu): (D)
IMDG - Ems: F-D, S-U
IATA/ICAO - PAX: 203
IATA/ICAO - CAO 203
 
14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL a předpisu IBC
 
Nelze použít.
 
ODDÍL 15: Informace o předpisech
 
15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi
 
Bezpečnostní list je sestaven podle aktuálních požadavků ES.
Dodatek sm. 2013/10/EU, 2008/47/ES o směrnici 75/324/EHS týkající se aerosolových rozprašovačů
Evropské směrnice 99/45/ES.
Evropské Regulation (EC) No 1272/2008
Evropské Regulation (EC) No 1906/2006 (REACH)

 
15.2 Posouzení chemické bezpečnosti
 
K dispozici nejsou žádné informace.
 
ODDÍL 16: Další informace
 
*Standardní věta o nebezpečnosti H220 : Extrémně hořlavý plyn.
 H225 : Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 H226 : Hořlavá kapalina a páry.
 H319 : Způsobuje vážné podráždění očí.
 H336 : Může způsobit ospalost nebo závratě.
Při skladování tohoto výrobku, manipulaci s ním a během jeho používání je třeba dodržovat běžné průmyslové hygienické postupy a platnou právní úpravu. Informace zde uvedené jsou založeny na současném stavu našich znalostí a jejich cílem je popsat naše výrobky z hlediska bezpečnostních požadavků. Nezaručují žádné konkrétní vlastnosti. Kromě přiměřeného použití za účelem studia, výzkumu a posuzování zdravotních, bezpečnostních a ekologických rizik nesmí být žádná část těchto dokumentů kopírována libovolnou formou bez písemného povolení uděleného CRC.