Foodkleen_Spuitbus_Nederlands

Veiligheidsinformatieblad Verordening (EG) nr. 1907/2006 Art.31

Produktnaam : Foodkleen Creatie datum : 29.06.17 Version : 4.0
Ref.Nr.: BDS000049_1_20170629 (NL) Vervangt : BDS000049_20140128

 
RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
 
1.1. Productidentificatie
 
 
Foodkleen
(FOOD PROCESSING SAFE®)
Spuitbus
 
1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
 
Reinigers - krachtig
 
1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
 
 
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele
Belgium
Tel.: +32(0)52/45.60.11
Fax.: +32(0)52/45.00.34
E-mail : hse@crcind.com
 
FilialenTelFax
CRC Industries Finland OyLaurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja+358/(19)32.921
CRC Industries France6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex01.34.11.20.0001.34.11.09.96
CRC Industries Deutschland GmbHSüdring 9, D-76473 Iffezheim(07229) 303 0(07229)30 32 66
CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTR. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA0034/921.427.5460034/921.436.270
CRC Industries SwedenLaxfiskevägen 16, 433 38 Partille0046/31 706 84 800046/31 27 39 91
 
1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen
 
 
CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (kantooruren)
Nederland: Nationaal vergiftigingen informatie centrum: 030 274 88 88 (Uitsluitend voor professionele hulpverleners)
België: Antigifcentrum: 070 - 245 245
 
RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
 
2.1. Indeling van de stof of het mengsel
 
Indeling volgens Verordening (EG) nr 1272/2008
 
Fysisch: Aerosol, categorie 1
 Zeer licht ontvlambare aerosol.
 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
Klassering is op basis van testgegevens.
Veiligheid: Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling, categorie 3
 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Klassering is gebasseerd op berekeningsmethode.
Milieu: Niet geklasseerd
Klassering is gebasseerd op berekeningsmethode.
 
2.2. Etiketteringselementen
 
Etikettering volgens Verordening (EG) nr 1272/2008
 
Productidentificatie: Bevat:
 koolwaterstoffen
Gevarenpictogram(men):    
Signaalwoord: Gevaar
Gevarenaanduiding(en): H222 : Zeer licht ontvlambare aerosol.
 H229 : Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
 H336 : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsaanbeveling(en): P102 : Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 P211 : Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 P251 : Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 P261 : Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 P271 : Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P410/412 : Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F.
P501-2 : Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalinzamelpunt.
Aanvullende gevareninformatie: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
 
Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia : alifatische koolwaterstoffen> 30 %
 
2.3. Andere gevaren
 
Geen informatie beschikbaar
 
RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
 
3.1. Stoffen
 
Niet van toepassing.
 
3.2. Mengsels
 
 
Gevaarlijke componentRegistratienummerCAS-nrEC-nrw/w %Gevarenklasse en gevarencategorieGevarenaanduidingNota's
Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen,iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten01-2119463258-33-(919-857-5)60-100Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, STOT SE 3H226,H304,H336B,Q
koolstofdioxide-124-38-9204-696-91-5Gas onder drukH280A,G
Verklaring nota's
A : stoffen waarvoor in de Gemeenschap grenzen voor de blootstelling op het werk zijn vastgesteld
B : stoffen waarvoor nationale grenzen voor de blootstelling op het werk zijn vastgesteld
G : uitgezonderd voor registratieverplichting volgens art.2(7)van de REACH verordening Nr 1907/2006
Q : Het CAS-no is indicatief en kan gebruikt voor de stof identificatie buiten de EU en voor ingave in universele databanken.
(* Verklaring zinnen : zie hoofdstuk 16)
 
RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
 
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
 
Kontakt met de ogen : Als de stof in de ogen komt, onmiddellijk met veel water uitspoelen
 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Kontakt met de huid : Met veel water en zeep wassen.
 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Inademen : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Inslikken : Bij inslikken niet laten braken vanwege het risico van inademing in de longen. Als u vermoedt dat dit gebeurd is, onmiddellijk een arts raadplegen.
 
4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
 
Inademing : Overmatige inademing van dampen van oplosmiddel kan misselijkheid, hoofdpijn en duizeligheid veroorzaken
Inslikken : Bij inname niet doen braken.Gevaar voor chemische pneumonie
 Symptomen : pijnlijke keel, buikpijn, misselijkheid, braken
Kontakt met de huid : Kan irritatie veroorzaken.
 Symptomen : roodheid en pijn
Kontakt met de ogen : Kan irritatie veroorzaken.
 Symptomen : roodheid en pijn
 
4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
 
Algemene raadgevingen : Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen)
 Bij blijvende symptomen steeds dokter raadplegen
 
RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
 
5.1. Blusmiddelen
 
schuim, kooldioxyde of poeder
Gebruik geen rechtstreekse waterstralen, omdat het risico bestaat dat deze het vuur zouden verspreiden.
 
5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
 
Spuitbussen kunnen exploderen bij temperaturen boven 50°C
Vormt gevaarlijke afbraakprodukten
CO,CO2
 
5.3. Advies voor brandweerlieden
 
Verpakking(en) die aan het vuur is/zijn blootgesteld koel houden door er water overheen te spuiten
In geval van brand, inademen van rook vermijden
 
RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
 
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
 
Alle ontstekingsbronnen afsluiten
Voor voldoende ventilatie zorgen
Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.
 
6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
 
Vermijden dat het produkt in openbare riolen of waterlopen terecht komt.
Als vervuild water in de rioleringssystemen of de waterloop terecht komt, onmiddellijk de betreffende instanties waarschuwen
 
6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
 
Wanneer er gemorst wordt, dit in inert materiaal absorberen
 
6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
 
Voor bijkomende informatie zie sectie 8
 
RUBRIEK 7: Hantering en opslag
 
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
 
Uit de buurt van warmte en van ontstekingsbronnen houden
Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit
Apparatuur moet geaard zijn
Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken.
Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.
Het inademen van spuitnevel of damp vermijden.
Voor voldoende ventilatie zorgen
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Na gebruik grondig wassen
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 
7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
 
Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
 
7.3. Specifiek eindgebruik
 
Reinigers - krachtig
 
RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
 
8.1. Controleparameters
 
Blootstellingslimieten :
 
 
Gevaarlijke componentCAS-nrmethode
EG blootstellingsgrenzen:
koolstofdioxide124-38-9TWA9000 mg/m3
KTW1800 mg/m3
Nationaal bepaalde blootstellingsgrenzen, België, Belgique, Belgien
koolstofdioxide124-38-9TWA5000 ppm
KTW30000 ppm
 
8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
 
Controle procedures : Voor voldoende ventilatie zorgen
 Uit de buurt van warmte en van ontstekingsbronnen houden
 Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit
Persoonlijke bescherming : Neem maatregelen om contact met de ogen en de huid te vermijden bij behandeling van het produkt.
 Het is een goede gewoonte om telkens het product gebruikt wordt handschoenen te dragen en te zorgen voor aangepaste ventilatie.
 In alle gevallen, behandel en gebruik het product in overeenstemming met de goede industriële hygiënepraktijken.
inademing : Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsbeschuttingsmiddel dragen.
Aanbevolen ademhalingsbescherming: Luchtzuiverend organisch gas/dampmasker (type A)
huid en handen : Afhankelijk van de hoeveelheid en de tijd en het risico op contact met het product, kan de producent van de beschemende handschoenen advies geven bij de selectie van het juiste type materiaal en de doorbraaktijd van de handschoenen.
Aanbevolen handschoenen: Nitril
ogen : Draag een nauwaansluitende veiligheidsbril volgens norm EN 166.
Beheersing van milieublootstelling: Voorkom lozing in het milieu.
 Gelekte/gemorste stof opruimen.
 
RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
 
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
 
(voor spuitbussen data voor product zonder drijfgas)
Voorkomen:fysische toestand: Vloeistof in spuitbus met CO2 drijfgas.
kleur : Kleurloos.
geur : Oplosmiddel.
pH : Niet van toepassing.
Kookpunt/kooktraject : Niet gekend.
Vlampunt : 44 °C (Gesloten Kop)
Verdampingssnelheid tov ether : Niet gekend.
Explosie limieten : bovenlimiet : Niet gekend.
onderlimiet : Niet gekend.
Dampspanning : Niet gekend.
Relatieve dichtheid : 0.78 g/cm3 (@ 20°C).
Oplosbaarheid in water : Niet oplosbaar in water
Zelfontbranding : > 200 °C
Viscositeit : Niet gekend.
 
9.2. Overige informatie
 
VOS = vluchtige organische stoffen 646 g/l
 
RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
 
10.1. Reactiviteit
 
Geen schadelijke reacties bekend indien voor de juiste doeleinden gebruikt
 
10.2. Chemische stabiliteit
 
Stabiel
 
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
 
Geen schadelijke reacties bekend indien voor de juiste doeleinden gebruikt
 
10.4. Te vermijden omstandigheden
 
Vermijd oververhitting
 
10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
 
Sterk oxyderend middel
 
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
 
CO,CO2
 
RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
 
11.1. Informatie over toxicologische effecten
 
acute toxiciteit: gebasseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan
huidcorrosie/-irritatie: gebasseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan
ernstig oogletsel/oogirritatie: gebasseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan
sensibilisatie van de luchtwegen/de huid: gebasseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan
mutageniteit in geslachtscellen: gebasseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan
kankerverwekkendheid: gebasseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan
giftigheid voor de voortplanting: gebasseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan
STOT bij eenmalige blootstelling: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
STOT bij herhaalde blootstelling: gebasseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan
gevaar bij inademing: gebasseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan
 
Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten:
 
Inademing : Inademing van dampen van oplosmiddel kan misselijkheid, hoofdpijn en duizeligheid veroorzaken
Inslikken : Bij inname niet doen braken.Gevaar voor chemische pneumonie
Kontakt met de huid : Langdurig contact met de huid heeft huidontvetting tot gevolg, wat leidt tot irritatie en in sommmige gevallen tot huidontsteking
 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Kontakt met de ogen : Kan irritatie veroorzaken.
 
Toxicologische data :
 
 
Gevaarlijke componentCAS-nrmethode
Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen,iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten-LD50 oral rat>5000 mg/kg
LC50 inhal.rat4951 mg/m3
LD50 derm.rabit>5000 mg/kg
 
RUBRIEK 12: Ecologische informatie
 
12.1. Toxiciteit
 
Niet geklasseerd
 
Ecotoxicologische data:
 
 
Geen informatie beschikbaar
 
12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
 
Geen experimentele gegevens beschikbaar
 
12.3. Bioaccumulatie
 
Geen experimentele gegevens beschikbaar
 
12.4. Mobiliteit in de bodem
 
Niet oplosbaar in water
 
12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
 
Geen informatie beschikbaar
 
12.6. Andere schadelijke effecten
 
Geen experimentele gegevens beschikbaar
 
RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
 
13.1. Afvalverwerkingsmethoden
 
Produkt : Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.
 Niet in het riool of het milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen.
Nationale reglementeringen : Vernietiging moet gebeuren in overeenstemming met de plaatselijke, provinciale of landelijke wetsbepalingen
 
RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
 
14.1. VN-nummer
 
UN-Nummer : 1950
 
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
 
Officiële ladingnaam: SPUITBUSSEN (AËROSOLEN)
 
14.3. Transportgevarenklasse(n)
 
Klasse: 2.1
ADR/RID - Klassificatie code: 5F
 
14.4. Verpakkingsgroep
 
Verpakkingsgroep: Niet van toepassing.
 
14.5. Milieugevaren
 
ADR/RID - Milieu gevaarlijk: Neen
IMDG - Marine pollutant: No
IATA/ICAO - Milieu gevaarlijk: Neen
 
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
 
ADR/RID - Tunnelcode: (D)
IMDG - Ems: F-D, S-U
IATA/ICAO - PAX: 203
IATA/ICAO - CAO 203
 
14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL en de IBC-code
 
Niet van toepassing.
 
RUBRIEK 15: Regelgeving
 
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
 
Het veiligheidsinformatieblad is opgesteld volgens de geldende Europese voorschriften.
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)
Dir. 2013/10/EU, 2008/47/EG wijziging van de aerosol directive 75/324/EEG.

 
15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
 
Geen informatie beschikbaar
 
RUBRIEK 16: Overige informatie
 
*Verklaring gevarenaanduidingen: H226 : Ontvlambare vloeistof en damp.
 H280 : Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.
 H304 : Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 H336 : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
HERZIENINGEN IN HOOFDSTUK : 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Afkortingen: TWA = Grenswaarde
 KTW = Kortetijdswaarde
 VOS = vluchtige organische stoffen
 PBT = persistant bioaccumulative toxic
 vPvB = very persitant very bioaccumulative
Dit produkt dient opgeslagen en verwerkt te worden volgens goede industriële hygiënevoorschriften en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en hebben als doel onze produkten te beschrijvenuit het oogpunt van veiligheidsaspecten. Specifieke eigenschappen kunnen hier niet gegarandeerd worden.
Behalve voor studie, onderzoek en beoordeling van gezondheids-, veiligheids- en milieu aspecten, mogen deze documenten niet gereproduceerd worden zonder schriftelijke toelating van CRC.