CONTACT CLEANER_Αεροζόλ_Greek

Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικών Regulation EC No 1907/2006 Art.31

Ονομασία προϊόντος : CONTACT CLEANER Ημ/νία δημιουργίας : 29.06.17 Version : 3.1
Αρ. αναφοράς: BDS000082_14_20170629 (EL) Αντικαθιστά: BDS000082_20160310

 
ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης
 
1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος
 
 
CONTACT CLEANER
15294/0/2011
(FOOD PROCESSING SAFE®)
Αεροζόλ
 
1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις
 
Καθαριστικά - Ακρίβειας
 
1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας
 
 
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele
Belgium
Tel.: +32(0)52/45.60.11
Fax.: +32(0)52/45.00.34
E-mail : hse@crcind.com
 
Δευτερεύοντες κίνδυνοιTelFax
CRC Industries Finland OyLaurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja+358/(19)32.921
CRC Industries France6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex01.34.11.20.0001.34.11.09.96
CRC Industries Deutschland GmbHSüdring 9, D-76473 Iffezheim(07229) 303 0(07229)30 32 66
CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTR. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA0034/921.427.5460034/921.436.270
CRC Industries SwedenLaxfiskevägen 16, 433 38 Partille0046/31 706 84 800046/31 27 39 91
 
1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης
 
 
CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)
 
ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας
 
2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος
 
Ταξινόμηση κατά τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008
 
Σωματικά: αερόλυμα, Κατηγορία 1
 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.
 Δοχείο υπό πίεση: Μπορεί να εκραγεί αν θερμανθεί.
Ταξινόμηση βάσει δοκιμών.
Υγεία: ερεθισμός του δέρματος, Κατηγορία 2
 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
 οφθαλμική ερεθισμός, Κατηγορία 2
 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
 Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση, Κατηγορία 3
 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
Ταξινόμηση mέθοδος υπολογισμού.
Περιβάλλον : Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, Χρόνιος Κατηγορία 3
 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Ταξινόμηση mέθοδος υπολογισμού.
 
2.2. Στοιχεία επισήμανσης
 
Σήμανση κατά τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008
 
Αναγνωριστικό προϊόντος: Περιέχει:
 Προπαν-2-όλη; Ισοπροπυλική αλκοόλη
 Υδρογονάνθρακες
Εικονογράμματα κινδύνου:    
Προειδοποιητική λέξη: Κίνδυνος
Δηλώσεις επικινδυνότητας: H222 : Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.
 H229 : Δοχείο υπό πίεση: Μπορεί να εκραγεί αν θερμανθεί.
 H315 : Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
 H319 : Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
 H336 : Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
 H412 : Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφύλαξης: P102 : Μακριά από παιδιά.
P210 : Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
 P211 : Μην ψεκάζετε κοντά σε φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης.
 P251 : Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.
 P261 : Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα.
 P271 : Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
P410/412 : Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C/122°F.
P501-2 : Φροντίστε για την απόρριψη των περιεχομένων/περιέκτη σε εξουσιοδοτημένο σημείο αποκομιδής αποβλήτων.
Συμπληρωματικά στοιχεία επικινδυνότητας: Κανένα
 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004 για τα απορρυπαντικά:αλειφατικοί υδρογονάνθρακες15 - 30 %
 
2.3. Άλλοι κίνδυνοι
 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.
 
ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά
 
3.1. Ουσίες
 
Χωρίς εφαρμογή.
 
3.2. Μείγματα
 
 
Επικίνδυνο συστατικόΑριθμός μητρώουΑρ. μητρώου CASEC-nrw/w %Τάξη και κατηγορία κινδύνουΔήλωση επικινδυνότηταςΣημειώσεις
Προπαν-2-όλη; Ισοπροπυλική αλκοόλη01-2119457558-2567-63-0200-661-750-75Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3H225,H319,H336B
Υδρογονάνθρακες, C6-C7, ν-αλκάνια, ισοαλκάνια, < 5% ν-εξάνιο01-2119475514-35-(921-024-6)<25Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2H225,H315,H336,H304,H411B,Q
∆ιοξείδιο του άνθρακα -124-38-9204-696-91-5Πεπιεσμένο ΑέριοH280A,G
Explanation notes
A : η χρήση αυτού του υλικού είναι περιορισμένη στον κοινό εργασιακό χώρο
B : σε κάθε χώρα υπάρχουνε νόμοι κατά την περιόρηση αυτού του υλικού στον κοινό εργασιακό χώρο
G : exempted from the obligation to register in accordance with art.2(7)of REACH Regulation No 1907/2006
Q : Ο αριθμός CAS αποτελεί απλώς ένα ενδεικτικό αναγνωριστικό που πρέπει να χρησιμοποιείται εκτός της ΕΕ για διεθνείς καταχωρίσεις αποθεμάτων.
(* Επεξήγηση φράσεων κινδύνου: βλ. κεφάλαιο 16).
 
ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών
 
4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών
 
Επαφή με τα μάτια : ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
Επαφή με το δέρμα : Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
Εισπνοή : ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
 Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Κατάποση : Σε περίπτωση κατάποσης, μην προκαλείτε εμετό γιατί υπάρχει κίνδυνος εισρόφησης στους πνεύμονες. Αν υπάρχει υποψία εισρόφησης, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
 
4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες
 
Εισπνοή : Η υπερβολική εισπνοή ατμών διαλύτη μπορεί να προκαλέσει ναυτία, πονοκέφαλο και ζάλη.
Κατάποση : Μετά από κατάποση του προϊόντος και εμετό, υπάρχει κίνδυνος εισρόφησης του προϊόντος στους πνεύμονες. Οι διαλύτες μπορεί να προκαλέσουν χημική πνευμονία.
 Συμπτώματα : ερεθισμός του λάρυγγα, πόνος στην κοιλιακή χώρα, ναυτία, έμετος.
Επαφή με το δέρμα : Ερεθίζει το δέρµα.
 Συμπτώματα : ερυθρότητα και πόνος.
Επαφή με τα μάτια : Ερεθιστικό για τα μάτια.
 Συμπτώματα : ερυθρότητα και πόνος, ελαττωμένη όραση.
 
4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
 
Γενικές συμβουλές : Αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν
  Αν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε οπωσδήποτε ιατρό.
 
ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς
 
5.1. Πυροσβεστικά μέσα
 
αφρός, διοξείδιο του άνθρακα ή ξηρός παράγοντας.
Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ πυροσβεστικά μέσα με εκτοξευτήρες νερού γιατί θα υπάρξει κίνδυνος εξάπλωσης της φωτιάς.
 
5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα
 
Τα δοχεία των αεροζόλ μπορεί να εκραγούν αν θερμανθούν πάνω από τους 50°C.
Σχηματίζει επικίνδυνα προϊόντα αποικοδόμησης.
CO,CO2
 
5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες
 
Καταβρέξτε με νερό τους περιέκτες που εκτέθηκαν στη φωτιά για να διατηρήσετε χαμηλή τη θερμοκρασία τους.
Σε περίπτωση πυρκαγιάς, μην αναπνέετε τους καπνούς.
 
ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης
 
6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
 
Σβήστε κάθε πηγή ανάφλεξης
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής αερισμός
Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία και γάντια.
 
6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις
 
Μην επιτρέπετε την εισροή σε δημόσιες αποχετεύσεις και αγωγούς υδάτων.
Αν τα μολυσμένα ύδατα φθάσουν σε συστήματα αποχέτευσης ή αγωγούς υδάτων, ενημερώστε αμέσως τις αρμόδιες αρχές.
 
6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό
 
Απορροφήστε τη διαρροή με κατάλληλο αδρανές υλικό.
Τοποθετήστε σε κατάλληλο περιέκτη.
Το υλικό και/ή ο περιέκτης του πρέπει να απορρίπτονται ως επικίνδυνα απόβλητα.
 
6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα
 
Για περαιτέρω πληροφορίες βλέπετε την ενότητα 8.
 
ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση
 
7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό
 
Μακριά από θερμότητα και πηγές ανάφλεξης.
Λάβετε προστατευτικά µέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.
Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι γειωμένος.
Να χρησιμοποιείται αντιεκρηκτικός ηλεκτρολογικός/εξαερισμού/φωτιστικός/.../εξοπλισμός.
Να χρησιμοποιούνται μόνο εργαλεία που δεν παράγουν σπινθήρες.
Μην αναπνέετε αεροζόλ ή ατμούς.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής αερισμός
Αποφεύγετε επαφή µε το δέρµα και τα µάτια.
Σχολαστικό πλύσιμο μετά τη χρήση.
Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
Πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμες φιάλες πλύσης οφθαλμών.
 
7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων
 
Περιεχόμενο υπό πίεση: Προστατέψτε το από τον ήλιο και μην το εκθέτετε σε θερμοκρασίες πάνω από 50°C.
Φυλάξτε το μακριά από παιδιά.
 
7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις
 
Καθαριστικά - Ακρίβειας
 
ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία
 
8.1. Παράμετροι ελέγχου
 
Όρια έκθεσης :
 
 
Επικίνδυνο συστατικόΑρ. μητρώου CASμέθοδος
Καθιερωμένα όρια έκθεσης Ε.Ε.
∆ιοξείδιο του άνθρακα 124-38-9TWA9000 mg/m3
STEL1800 mg/m3
Προπαν-2-όλη; Ισοπροπυλική αλκοόλη67-63-0TWA400 ppm
STEL500 ppm
 
8.2. Έλεγχοι έκθεσης
 
Διαδικασίες ελέγχου : Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής αερισμός
 Μακριά από θερμότητα και πηγές ανάφλεξης.
 Λάβετε προστατευτικά µέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.
Ατομική προστασία : Λάβετε προφυλακτικά μέτρα για να αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια κατά το χειρισμό του προϊόντος.
 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής αερισμός
 Σε κάθε περίπτωση κατά τον χειρισμό και τη χρήση του προϊόντος θα πρέπει να εφαρμόζονται οι ορθές πρακτικές βιομηχανικής υγιεινής.
Eισπνοή : Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισµού, χρησιµοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή.
συνιστώμενη προστασία αναπνοής: Αναπνευστήρας απολύμανσης αέρα εξοπλισμένος με φυσίγγιο για οργανικά αέρια/ατμούς (τύπου AX)
Xέρια και δέρμα : Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια.
Συνιστώμενα γάντια: (νιτρίλιο)
Ο χρόνος διέλευσης χημικών ουσιών από το γάντι πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τη συνολική διάρκεια χρήσης του προϊόντος. Αν η διάρκεια της εργασίας είναι μεγαλύτερη από τον χρόνο διέλευσης, πρέπει να αλλάξετε γάντια στο μεσοδιάστημα.
 Ο κατασκευαστής των γαντιών μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε γάντια που να είναι κατασκευασμένα από το κατάλληλο υλικό και να έχουν τον ενδεδειγμένο χρόνο διέλευσης ανάλογα με τη συχνότητα και τη διάρκεια χρήσης τους και τον κίνδυνο επαφής με το προϊόν.
Mάτια : Φοράτε προστατευτικά γυαλιά (EN 166).
Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
 
ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες
 
9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες
 
(για αεροζόλ χωρίς προωθητικό)
Όψη : φυσική κατάσταση : Προωθητικό υγρό CO2.
Xρώμα : Αχρωμο.
Oσμή : διαλύτης.
pH : Χωρίς εφαρμογή.
Σημείο/περιοχή ζέσης : 60-95 °C
Σημείο ανάφλεξης : < 0 °C (Κλειστό κύπελλο)
Όρια έκρηξης : ανώτερο όριο : Μη διαθέσιμο.
κατώτερο όριο : Μη διαθέσιμο.
Πίεση ατμών : Μη διαθέσιμο.
Σχετική πυκνότητα : 0.76 g/cm3 (@ 20°C).
Υδατοδιαλυτότητα : Αδιάλυτο σε νερό
Αυτανάφλεξη : > 200 °C
Ιξώδες : Sec (ASTM CF 4).
 
9.2. Άλλες πληροφορίες
 
ΠΟΕ: 725 g/l
 
ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα
 
10.1. Δραστικότητα
 
Δεν υπάρχουν γνωστές επικίνδυνες αντιδράσεις αν χρησιμοποιηθεί για το σκοπό που προορίζεται
 
10.2. Χημική σταθερότητα
 
Σταθερό
 
10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων
 
Δεν υπάρχουν γνωστές επικίνδυνες αντιδράσεις αν χρησιμοποιηθεί για το σκοπό που προορίζεται
 
10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν
 
Αποφύγετε την υπερθέρμανση.
 
10.5. Μη συμβατά υλικά
 
Ισχυρός οξειδωτικός παράγοντας
 
10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης
 
CO,CO2
 
ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες
 
11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
 
οξεία τοξικότητα: βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται
διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
σοβαρή ζημία/ερεθισμός των ματιών: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή ευαισθητοποίηση του δέρματος: βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται
μεταλλαξιγένεση βλαστικών κυττάρων: βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται
καρκινογένεση: βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται
τοξικότητα για την αναπαραγωγή: βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται
ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) — εφάπαξ έκθεση: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) — επανειλημμένη έκθεση: βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται
κίνδυνος αναρρόφησης: βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται
 
Πληροφορίες για πιθανές οδούς έκθεσης:
 
Εισπνοή : Η εισπνοή ατμών διαλύτη μπορεί να προκαλέσει ναυτία, πονοκέφαλο και ζάλη.
Κατάποση : Μετά από κατάποση του προϊόντος και εμετό, υπάρχει κίνδυνος εισρόφησης του προϊόντος στους πνεύμονες. Οι διαλύτες μπορεί να προκαλέσουν χημική πνευμονία.
Επαφή με το δέρμα : Ερεθίζει το δέρµα.
Επαφή με τα μάτια : Ερεθιστικό για τα μάτια.
 
Τοξικολογικά στοιχεία :
 
 
Επικίνδυνο συστατικόΑρ. μητρώου CASμέθοδος
Προπαν-2-όλη; Ισοπροπυλική αλκοόλη67-63-0Στοματική Μέση Θανατηφόρος δόση LD50 (αρουραίος)5840 mg/kg
Μέση Θανατηφόρος δόση δια εισπνοής LC50 (αρουραίος)> 25000 mg/l
∆ερµατική Μέση Θανατηφόρος ∆όση LD50 (λαγός)13900 mg/kg
Υδρογονάνθρακες, C6-C7, ν-αλκάνια, ισοαλκάνια, < 5% ν-εξάνιο-Στοματική Μέση Θανατηφόρος δόση LD50 (αρουραίος)> 5000 mg/kg
Μέση Θανατηφόρος δόση δια εισπνοής LC50 (αρουραίος)> 25000 mg/m3
∆ερµατική Μέση Θανατηφόρος ∆όση LD50 (αρουραίος)> 2000 mg/kg
 
ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες
 
12.1. Τοξικότητα
 
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, Χρόνιος Κατηγορία 3
Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
 
Οικοτοξικολογικά στοιχεία:
 
 
Επικίνδυνο συστατικόΑρ. μητρώου CASμέθοδος
Προπαν-2-όλη; Ισοπροπυλική αλκοόλη67-63-0Φύκια IC501000 mg/l
Ψάρι LC50 9640 mg/l
EC50, δάφνια9714 mg/l
Υδρογονάνθρακες, C6-C7, ν-αλκάνια, ισοαλκάνια, < 5% ν-εξάνιο-Ψάρι LC50 > 10 mg/l
EC50, δάφνια3 mg/l
 
12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης
 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα πειραματικά δεδομένα.
 
12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης
 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα πειραματικά δεδομένα.
 
12.4. Κινητικότητα στο έδαφος
 
Αδιάλυτο σε νερό
 
12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.
 
12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις
 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα πειραματικά δεδομένα.
 
ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με την απόρριψη
 
13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
 
Προϊόν : Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατίθενται µε ασφαλή τρόπο.
 Να μην απορρίπτεται στην αποχέτευση ή στο περιβάλλον, να εναποτίθεται σε εγκεκριμένο χώρο συλλογής αποβλήτων.
Διεθνείς κανονισμοί : Κατά την απόρριψη να τηρούνται οι τοπικοί, κρατικοί ή εθνικοί νομοθετικοί κανονισμοί.
 
ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά
 
14.1. Αριθμός ΟΗΕ
 
Αριθμός ΟΗΕ : 1950
 
14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ
 
Ίδιο όνομα στις αποστολές εμπορευμάτων (στα φορτία): AEROSOLS
 
14.3. Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά
 
Κλάση: 2.1
ADR/RID - Κωδικός ταξινόμησης: 5F
 
14.4. Ομάδα συσκευασίας
 
Ομάδα συσκευασίας: δεν ισχύει
 
14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι
 
ADR/RID - Περιβαλλοντικά επικίνδυνο: Όχι
IMDG - Θαλάσσιος ρύπος: No
IATA/ICAO - Περιβαλλοντικά επικίνδυνο: Όχι
 
14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη
 
ADR/RID - Κωδικός περιορισμού σηράγγων: (D)
IMDG - Ems: F-D, S-U
IATA/ICAO - PAX: 203
IATA/ICAO - CAO 203
 
14.7. Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL και του κώδικα IBC
 
Χωρίς εφαρμογή.
 
ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία
 
15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα
 
Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας συμμορφώνεται ως προς τις τρέχουσες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κανονισμός (ΕΚ) Αρ 1907/2006 (REACH)
Κανονισμός (ΕΚ) Αρ 1272/2008
Τροπολογία Οδηγίας 2013/10/EE, 2008/47/ΕΚ στην οδηγία περί συσκευών αερολυμάτων 75/324/ΕΟΚ.

 
15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας
 
Δε διατίθενται πληροφορίες
 
ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες
 
*Δήλωση επικινδυνότητας H225 : Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.
 H280 : Περιέχει αέριο υπό πίεση· εάν θερμανθεί, μπορεί να εκραγεί.
 H304 : Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
 H315 : Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
 H319 : Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
 H336 : Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
 H411 : Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
acronyms and synonyms: TWA = time weight average
 STEL = short time exposure limit
 ΠΟΕ:
 PBT = persistant bioaccumulative toxic
 vPvB = very persitant very bioaccumulative
Το παρόν προϊόν πρέπει να αποθηκευτεί, να αντιμετωπιστεί και να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις καλές πρακτικές βιομηχανικής υγιεινής και με συμμόρφωση ως προς οποιαδήποτε νομική ρύθμιση. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν βασίζονται στην τρέχουσα κατάσταση της γνώσης μας και αποσκοπεί στην περιγραφή των προϊόντων μας από την σκοπιά των απαιτήσεων ασφάλειας. Δεν εγγυάται οποιαδήποτε συγκεκριμένη ιδιότητα. Εκτός από οποιαδήποτε έννομη συμπεριφορά για σκοπούς μελέτης, έρευνας και επισκόπησης υγείας, ασφάλειας και περιβαλλοντικών κινδύνων, κανένα μέρος αυτών των εγγράφων δεν μπορεί να αναπαραχθεί μέσω οποιασδήποτε διαδικασίας χωρίς την έγγραφη άδεια της CRC.