ALU HiTemp_Spuitbus_Nederlands

Veiligheidsinformatieblad Verordening (EG) nr. 1907/2006 Art.31

Produktnaam : ALU HiTemp Creatie datum : 06.06.11 Version : 1.0
Ref.Nr.: BDS000110_1_20110606 (NL) Vervangt :

 
RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
 
1.1. Productidentificatie
 
 
ALU HiTemp
Spuitbus
 
1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
 
Anti Corrosie Producten
 
1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
 
 
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele
Belgium
Tel.: +32(0)52/45.60.11
Fax.: +32(0)52/45.00.34
E-mail : hse@crcind.com
 
FilialenTelFax
CRC Industries Finland OyLaurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja00358/(19)32.92100358/(19)383.676
CRC Industries FranceZI du Val d'Argent B.P.90028, 12, Bld des Martyrs de Chateaubriant, 95102 Argenteuil Cedex01.34.11.20.0001.34.11.09.96
CRC Industries Deutschland GmbHSüdring 9, D-76473 Iffezheim(07229) 303.0(07229)30 32 66
CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTR. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA0034/921.427.5460034/921.436.270
CRC Industries SwedenLaxfiskevägen 16, 433 38 Partille0046/31 706 84 800046/31 27 39 91
 
1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen
 
 
CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (kantooruren)
Nederland: Nationaal vergiftigingen informatie centrum: 030 274 88 88 (Uitsluitend voor professionele hulpverleners)
België: Antigifcentrum: 070 - 245 245
 
RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
 
2.1. Indeling van de stof of het mengsel
 
Indeling volgens richtlijn 67/548/EEC or 1999/45/EC:
 
Veiligheid: R36: Irriterend voor de ogen.
 R66: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
 R67: Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
Fysisch: ZEER LICHT ONTVLAMBAAR
Milieu: Niet geklasseerd
 
2.2. Etiketteringselementen
 
Gevaarsaanduiding(en) : ZEER LICHT ONTVLAMBAAR
 
 Xi : IRRITEREND
 
Risicozinnen (R) : R36: Irriterend voor de ogen.
 R66: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
 R67: Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidszinnen (S) : S2: Buiten bereik van kinderen bewaren.
 S16: Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
 S23: Damp/Spuitnevel niet inademen.
 S26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
 S51: Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
Extra etiketteringselementen volgens de aerosol richtlijn 75/324/EEG: Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp.
 Bij onvoldoende ventilatie kan een explosief dampluchtmengsel gevormd worden.
 
 
2.3. Andere gevaren
 
Geen
 
RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
 
3.1. Stoffen
 
Niet van toepassing.
 
3.2. Mengsels
 
 
Gevaarlijke componentCAS-nrEC-nrw/w %symboolR-zinnen*Nota's
dimethylether115-10-6204-065-830-60F+12A
aluminiumpoeder (gestabiliseerd)7429-90-5231-072-31-10F11-15A
2-methoxy-1-methylethylacetaat108-65-6203-603-9<10Xi10-36A
aceton67-64-1200-662-25-10F,Xi11-36-66-67A
n-butylacetaat123-86-4204-658-11-510-66-67
xyleen1330-20-7215-535-71-5Xn10-20/21-38A
nafta (aardolie), met waterstof ontzwaveld zwaar 64742-82-1265-185-41-5Xn65B,P
butaan-1-ol71-36-3200-751-61-5Xn10-22-37/38-41-67B
2-methylpropaan-1-ol78-83-1201-148-00-1Xi10-37/38-41-67B
methanol67-56-1200-659-60-1F,T11-23/24/25-39/23/24/25A
Verklaring nota's
A : stoffen waarvoor in de Gemeenschap grenzen voor de blootstelling op het werk zijn vastgesteld
B : stoffen waarvoor nationale grenzen voor de blootstelling op het werk zijn vastgesteld
P : niet als kankerverwekkend ingedeeld, bevat minder dan 0,1 % (g/g) benzeen (Einecs-nr. 200-753-7)
 
Gevaarlijke componentRegistratienummerCAS-nrEC-nrw/w %Gevarenklasse en gevarencategorieGevarenaanduidingNota's
dimethylether115-10-6204-065-830-60Ontvl. Gas 1, Gas onder drukH220A
aceton67-64-1200-662-25-10Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3H225,H319,H336A
aluminiumpoeder (gestabiliseerd)7429-90-5231-072-31-10Water ontvl. 2, Ontvl. Vs. 1H261,H228A
n-butylacetaat123-86-4204-658-11-5Flam. Liq. 3, STOT SE 3H226,H336
xyleen1330-20-7215-535-71-5Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2H226,H332,H312,H315A
butaan-1-ol71-36-3200-751-61-5Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3H226,H302,H335,H315,H318,H336B
methanol67-56-1200-659-60-1Flam. Liq. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, STOT SE 1H225,H331,H311,H301,H370A
2-methylpropaan-1-ol78-83-1201-148-00-1Flam. Liq. 3, STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3H226,H335,H315,H318,H336B
Verklaring nota's
A : stoffen waarvoor in de Gemeenschap grenzen voor de blootstelling op het werk zijn vastgesteld
B : stoffen waarvoor nationale grenzen voor de blootstelling op het werk zijn vastgesteld
(* Verklaring zinnen : zie hoofdstuk 16)
 
RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
 
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
 
Kontakt met de ogen : Als de stof in de ogen komt, onmiddellijk gedurende minstens 15 minuten met veel water uitspoelen
 Een arts raadplegen
Kontakt met de huid : Besmette kleding onmiddellijk uittrekken en aangetaste huid met veel water afspoelen. Vervolgens met water en zeep wassen.
 Een arts raadplegen
Inademen : Frisse lucht, warm en rustig houden.
 Een arts raadplegen als er nadelige gevolgen optreden
Inslikken : Inslikken is onwaarschijnlijk
 Bij toevallig inslikken, niet laten braken en een dokter raadplegen
 
4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
 
Inademing : Overmatige inademing van dampen van oplosmiddel kan misselijkheid, hoofdpijn en duizeligheid veroorzaken
Inslikken : Gevaar voor chemische pneumonie
 Symptomen : pijnlijke keel, buikpijn, misselijkheid, braken
Kontakt met de huid : Irriterend voor de huid
 Symptomen : roodheid en pijn
Kontakt met de ogen : Irriterend voor de ogen
 Symptomen : roodheid en pijn
 
4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
 
Algemene raadgevingen : Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen)
 Bij blijvende symptomen steeds dokter raadplegen
 
RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
 
5.1. Blusmiddelen
 
schuim, kooldioxyde of poeder
 
5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
 
Spuitbussen kunnen exploderen bij temperaturen boven 50°C
Vormt gevaarlijke afbraakprodukten
CO,CO2
 
5.3. Advies voor brandweerlieden
 
Verpakking(en) die aan het vuur is/zijn blootgesteld koel houden door er water overheen te spuiten
In geval van brand, inademen van rook vermijden
 
RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
 
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
 
Alle ontstekingsbronnen afsluiten
Voor voldoende ventilatie zorgen
Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.
 
6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
 
Vermijden dat het produkt in openbare riolen of waterlopen terecht komt.
Als vervuild water in de rioleringssystemen of de waterloop terecht komt, onmiddellijk de betreffende instanties waarschuwen
 
6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
 
Wanneer er gemorst wordt, dit in inert materiaal absorberen
In daarvoor bestemde verpakking plaatsen
 
6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
 
Voor bijkomende informatie zie sectie 8
 
RUBRIEK 7: Hantering en opslag
 
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
 
Uit de buurt van warmte en van ontstekingsbronnen houden
Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit
Apparatuur moet geaard zijn
Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken.
Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.
Het inademen van spuitnevel of damp vermijden.
Voor voldoende ventilatie zorgen
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Na gebruik grondig wassen
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Er moeten flessen oogwater beschikbaar zijn
 
7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
 
Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
 
7.3. Specifiek eindgebruik
 
Anti Corrosie Producten
 
RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
 
8.1. Controleparameters
 
Blootstellingslimieten :
 
 
Gevaarlijke componentCAS-nrmethode
EG blootstellingsgrenzen:
2-methoxy-1-methylethylacetaat108-65-6TWA50 ppm
KTW100 ppm
dimethylether115-10-6TWA1000 ppm
xyleen1330-20-7TWA50 ppm
KTW100 ppm
methanol67-56-1TWA200 ppm
aceton67-64-1TWA500 ppm
Nationaal bepaalde blootstellingsgrenzen, België, Belgique, Belgien
2-methoxy-1-methylethylacetaat108-65-6TWA50 ppm
KTW100 ppm
dimethylether115-10-6TWA1000 ppm
n-butylacetaat123-86-4TWA150 ppm
KTW200 ppm
xyleen1330-20-7TWA50 ppm
KTW100 ppm
methanol67-56-1TWA200 ppm
KTW250 ppm
aceton67-64-1TWA500 ppm
KTW1000 ppm
butaan-1-ol71-36-3TWA50 ppm
aluminiumpoeder (gestabiliseerd)7429-90-5TWA2 mg/m3
2-methylpropaan-1-ol78-83-1TWA50 ppm
 
8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
 
Controle procedures : Voor voldoende ventilatie zorgen
 Uit de buurt van warmte en van ontstekingsbronnen houden
 Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit
Persoonlijke bescherming : Neem maatregelen om contact met de ogen en de huid te vermijden bij behandeling van het produkt.
 Voor voldoende ventilatie zorgen
inademing : Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsbeschuttingsmiddel dragen.
Luchtzuiverend organisch gas/dampmasker (type A)
huid en handen : Draag geschikte handschoenen
Nitril
ogen : Draag een nauwaansluitende veiligheidsbril volgens norm EN 166.
 
RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
 
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
 
Voorkomen:fysische toestand: Vloeistof.
kleur : Grijs.
geur : Karakteristieke geur.
pH : Niet van toepassing.
Kookpunt/kooktraject : Niet gekend.
Vlampunt : < 0 °C
Verdampingssnelheid tov ether : Niet gekend.
Explosie limieten : bovenlimiet : Niet gekend.
onderlimiet : Niet gekend.
Dampspanning : Niet gekend.
Relatieve dichtheid : 1.062 g/cm3 (@ 20°C).
Oplosbaarheid in water : Niet oplosbaar in water
Zelfontbranding : > 200 °C
Viscositeit : Niet gekend.
 
9.2. Overige informatie
 
Geen informatie beschikbaar
 
RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
 
10.1. Reactiviteit
 
Geen schadelijke reacties bekend indien voor de juiste doeleinden gebruikt
 
10.2. Chemische stabiliteit
 
Stabiel
 
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
 
Geen schadelijke reacties bekend indien voor de juiste doeleinden gebruikt
 
10.4. Te vermijden omstandigheden
 
Vermijd oververhitting
 
10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
 
Sterk oxyderend middel
 
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
 
CO,CO2
 
RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
 
11.1. Informatie over toxicologische effecten
 
Inademing : Inademing van dampen van oplosmiddel kan misselijkheid, hoofdpijn en duizeligheid veroorzaken
Inslikken : Gevaar voor chemische pneumonie
Kontakt met de huid : Kan irritatie veroorzaken.
Kontakt met de ogen : Irriterend voor de ogen
 
Toxicologische data :
 
 
Gevaarlijke componentCAS-nrmethode
nafta (aardolie), met waterstof ontzwaveld zwaar 64742-82-1LD50 oral rat> 2000 mg/kg
aceton67-64-1LD50 oral rat> 2000 mg/kg
LD50 derm.rabit> 2000 mg/kg
 
RUBRIEK 12: Ecologische informatie
 
12.1. Toxiciteit
 
Niet geklasseerd
 
Ecotoxicologische data:
 
 
Gevaarlijke componentCAS-nrmethode
nafta (aardolie), met waterstof ontzwaveld zwaar 64742-82-1IC50 algae1 - 10 mg/l
LC50 fish10 - 100 mg/l
EC50 daphnia10 - 100 mg/l
aceton67-64-1IC50 algae> 100 mg/l
LC50 fish> 100 mg/l
EC50 daphnia> 100 mg/l
 
12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
 
Geen experimentele gegevens beschikbaar
 
12.3. Bioaccumulatie
 
Geen experimentele gegevens beschikbaar
 
12.4. Mobiliteit in de bodem
 
Niet oplosbaar in water
 
12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
 
Geen informatie beschikbaar
 
12.6. Andere schadelijke effecten
 
Geen experimentele gegevens beschikbaar
 
RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
 
13.1. Afvalverwerkingsmethoden
 
Produkt : Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.
 Niet in het riool of het milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen.
Verpakking : Vernietiging moet gebeuren in overeenstemming met de plaatselijke, provinciale of landelijke wetsbepalingen
 
RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
 
14.1. VN-nummer
 
UN-Nummer : 1950
 
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
 
Officiële ladingnaam: SPUITBUSSEN (AËROSOLEN)
 
14.3. Transportgevarenklasse(n)
 
Klasse: 2.1
ADR/RID - Klassificatie code: 5F
 
14.4. Verpakkingsgroep
 
Verpakkingsgroep: Niet van toepassing.
 
14.5. Milieugevaren
 
ADR/RID - Milieu gevaarlijk: Neen
IMDG - Marine pollutant: No
IATA/ICAO - Milieu gevaarlijk: Neen
 
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
 
ADR/RID - Tunnelcode: (D)
IMDG - Ems: F-D, S-U
IATA/ICAO - PAX: 203
IATA/ICAO - CAO 203
 
14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL en de IBC-code
 
Niet van toepassing.
 
RUBRIEK 15: Regelgeving
 
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
 
Het veiligheidsinformatieblad is opgesteld volgens de geldende Europese voorschriften.
Dir. 2013/10/EU, 2008/47/EG wijziging van de aerosol directive 75/324/EEG.
EU-directive 99/45/EG
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)

 
15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
 
Geen informatie beschikbaar
 
RUBRIEK 16: Overige informatie
 
*Verklaring gevarenaanduidingen: H220 : Zeer licht ontvlambaar gas.
 H225 : Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 H226 : Ontvlambare vloeistof en damp.
 H228 : Ontvlambare vaste stof.
 H261 : In contact met water komen ontvlambare gassen vrij.
 H301 : Giftig bij inslikken.
 H302 : Schadelijk bij inslikken.
 H311 : Giftig bij contact met de huid.
 H312 : Schadelijk bij contact met de huid.
 H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
 H318 : Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 H331 : Giftig bij inademing.
 H332 : Schadelijk bij inademing.
 H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 H336 : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 H370 : Veroorzaakt schade aan organen .
Dit produkt dient opgeslagen en verwerkt te worden volgens goede industriële hygiënevoorschriften en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en hebben als doel onze produkten te beschrijvenuit het oogpunt van veiligheidsaspecten. Specifieke eigenschappen kunnen hier niet gegarandeerd worden.
Behalve voor studie, onderzoek en beoordeling van gezondheids-, veiligheids- en milieu aspecten, mogen deze documenten niet gereproduceerd worden zonder schriftelijke toelating van CRC.