EASY SEAL_Bulk_Nederlands

Veiligheidsinformatieblad Verordening (EG) nr. 1907/2006 Art.31

Produktnaam : EASY SEAL Creatie datum : 27.07.18 Version : 3.0
Ref.Nr.: BDS000122_1_20180727 (NL) Vervangt : BDS000122_20170629

 
RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
 
1.1. Productidentificatie
 
 
EASY SEAL
Bulk
 
1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
 
Afdichtmiddelen en isolatie
 
1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
 
 
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele
Belgium
Tel.: +32(0)52/45.60.11
Fax.: +32(0)52/45.00.34
E-mail : hse@crcind.com
 
FilialenTelFax
CRC Industries Finland OySmedsgatan 3-5 LT4, PL62, 08101 LOJO+358/(19)32.921
CRC Industries France6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex01.34.11.20.0001.34.11.09.96
CRC Industries Deutschland GmbHSüdring 9, D-76473 Iffezheim(07229) 303 0(07229)30 32 66
CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTR. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA0034/921.427.5460034/921.436.270
CRC Industries SwedenLaxfiskevägen 16, 433 38 Partille0046/31 706 84 800046/31 27 39 91
 
1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen
 
 
CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (kantooruren)
Nederland: Nationaal vergiftigingen informatie centrum: 030 274 88 88 (Uitsluitend voor professionele hulpverleners)
België: Antigifcentrum: 070 - 245 245
 
RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
 
2.1. Indeling van de stof of het mengsel
 
Indeling volgens Verordening (EG) nr 1272/2008
 
Fysisch: Niet geklasseerd
Klassering is op basis van testgegevens.
Veiligheid: Niet geklasseerd
Klassering is gebasseerd op berekeningsmethode.
Milieu: Niet geklasseerd
Klassering is gebasseerd op berekeningsmethode.
Andere gevaren : Niet geklasseerd
 
2.2. Etiketteringselementen
 
Etikettering volgens Verordening (EG) nr 1272/2008
 
Geen
 
2.3. Andere gevaren
 
Geen informatie beschikbaar
 
RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
 
3.1. Stoffen
 
Niet van toepassing.
 
3.2. Mengsels
 
Geen bestandelen gevaarlijk voor de gezondheid of het milieu in concentraties boven de limieten voor classificatie.
 
Gevaarlijke componentRegistratienummerCAS-nrEC-nrw/w %Gevarenklasse en gevarencategorieGevarenaanduidingNota's
a,a-dimethylbenzylhydropero-xide01-2119475796-1980-15-9201-254-70-1Org. Perox. ES, Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, STOT RE 2, Skin Corr. 1B, Aquatic Chronic 2H242,H331,H312,H302,H373,H314,H411
(* Verklaring zinnen : zie hoofdstuk 16)
 
RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
 
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
 
Kontakt met de ogen : Als de stof in de ogen komt, onmiddellijk gedurende een paar minuten met veel water uitspoelen
 Als irritatie niet verdwijnt, een arts raadplegen
Kontakt met de huid : Wassen met water en zeep.
 Als irritatie niet verdwijnt, een arts raadplegen
Inademen : Frisse lucht, warm en rustig houden.
 Een arts raadplegen als er nadelige gevolgen optreden
Inslikken : Na inslikken niet laten braken
 Een arts raadplegen
 
4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
 
Inademing : Inademing van dampen van oplosmiddel kan misselijkheid, hoofdpijn en duizeligheid veroorzaken
Inslikken : Kan maag- en darmklachten veroorzaken
Kontakt met de huid : Licht irriterend voor de huid
 Symptomen : roodheid en pijn
Kontakt met de ogen : Licht irriterend voor de ogen
 Symptomen : roodheid en pijn
 
4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
 
Algemene raadgevingen : Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen)
 Bij blijvende symptomen steeds dokter raadplegen
 
RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
 
5.1. Blusmiddelen
 
schuim, kooldioxyde of poeder
 
5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
 
Vormt gevaarlijke afbraakprodukten
CO,CO2
 
5.3. Advies voor brandweerlieden
 
Verpakking(en) die aan het vuur is/zijn blootgesteld koel houden door er water overheen te spuiten
In geval van brand, inademen van rook vermijden
 
RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
 
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
 
Alle ontstekingsbronnen afsluiten
Voor voldoende ventilatie zorgen
Draag geschikte beschermende kleding en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht.
 
6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
 
Vermijden dat het produkt in openbare riolen of waterlopen terecht komt.
Als vervuild water in de rioleringssystemen of de waterloop terecht komt, onmiddellijk de betreffende instanties waarschuwen
 
6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
 
Wanneer er gemorst wordt, dit in inert materiaal absorberen
 
6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
 
Voor bijkomende informatie zie sectie 8
 
RUBRIEK 7: Hantering en opslag
 
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
 
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Na gebruik grondig wassen
 
7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
 
Op een koele, droge, goed geventileerde plaats bewaren
Buiten bereik van kinderen bewaren.
 
7.3. Specifiek eindgebruik
 
Afdichtmiddelen en isolatie
 
RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
 
8.1. Controleparameters
 
Blootstellingslimieten :
 
 
Geen informatie beschikbaar
 
8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
 
Controle procedures : Voor voldoende ventilatie zorgen
Persoonlijke bescherming : Neem maatregelen om contact met de ogen en de huid te vermijden bij behandeling van het produkt.
 Het is een goede gewoonte om telkens het product gebruikt wordt handschoenen te dragen en te zorgen voor aangepaste ventilatie.
 In alle gevallen, behandel en gebruik het product in overeenstemming met de goede industriële hygiënepraktijken.
inademing : Overbodig bij normaal gebruik.
 Als blootstelling hoger is dan MEL/OES, moet een erkend ademhalingsapparaat gebruikt worden
Aanbevolen ademhalingsbescherming: Luchtzuiverend organisch gas/dampmasker (type A)
huid en handen : Het gebruik van wegwerphandschoenen is aanvaardbaar bij accidenteel contact mits ze onmiddellijk worden vervangen na spatten of morsen. Wanneer opzettelijk contact verwacht wordt gebruik herbruikbare handschoenen met een doorbraaktijd langer dan de totale duur van het gebruik van het product.
Aanbevolen handschoenen: Nitril
ogen : Overbodig bij normaal gebruik.
 
RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
 
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
 
Voorkomen:fysische toestand: Viskeuze vloeistof.
kleur : Wit.
geur : Karakteristieke geur.
pH : Niet van toepassing.
Kookpunt/kooktraject : Niet gekend.
Vlampunt : > 100 °C
Verdampingssnelheid tov ether : Niet gekend.
Explosie limieten : bovenlimiet : Niet gekend.
onderlimiet : Niet gekend.
Dampspanning : Niet van toepassing.
Relatieve dichtheid : 1.0 g/cm3 (@ 20°C).
Oplosbaarheid in water : Gedeeltelijk oplosbaar in water
Zelfontbranding : > 200 °C
Viscositeit : 22000 mm²/s.
 
9.2. Overige informatie
 
VOS = vluchtige organische stoffen 0 g/l
 
RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
 
10.1. Reactiviteit
 
Geen schadelijke reacties bekend indien voor de juiste doeleinden gebruikt
 
10.2. Chemische stabiliteit
 
Stabiel
 
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
 
Geen schadelijke reacties bekend indien voor de juiste doeleinden gebruikt
 
10.4. Te vermijden omstandigheden
 
Vermijd oververhitting
 
10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
 
Sterk oxyderend middel
 
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
 
CO,CO2
 
RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
 
11.1. Informatie over toxicologische effecten
 
acute toxiciteit: gebasseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan
huidcorrosie/-irritatie: gebasseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan
ernstig oogletsel/oogirritatie: gebasseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan
sensibilisatie van de luchtwegen/de huid: gebasseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan
mutageniteit in geslachtscellen: gebasseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan
kankerverwekkendheid: gebasseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan
giftigheid voor de voortplanting: gebasseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan
STOT bij eenmalige blootstelling: gebasseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan
STOT bij herhaalde blootstelling: gebasseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan
gevaar bij inademing: gebasseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan
 
Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten:
 
Inademing : Inademing van dampen van oplosmiddel kan misselijkheid, hoofdpijn en duizeligheid veroorzaken
Inslikken : Kan maag- en darmklachten veroorzaken
Kontakt met de huid : Kan irritatie veroorzaken.
Kontakt met de ogen : Kan irritatie veroorzaken.
 
Toxicologische data :
 
 
Gevaarlijke componentCAS-nrmethode
a,a-dimethylbenzylhydropero-xide80-15-9LD50 oral rat382 mg/kg
LC50 inhal.rat220 ppm
LD50 derm.rat500 mg/kg
 
RUBRIEK 12: Ecologische informatie
 
12.1. Toxiciteit
 
Niet geklasseerd
 
Ecotoxicologische data:
 
 
Gevaarlijke componentCAS-nrmethode
a,a-dimethylbenzylhydropero-xide80-15-9LC50 fish3.9 mg/l
EC50 daphnia16 mg/l
 
12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
 
Geen experimentele gegevens beschikbaar
 
12.3. Bioaccumulatie
 
Geen experimentele gegevens beschikbaar
 
12.4. Mobiliteit in de bodem
 
Niet oplosbaar in water
 
12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
 
Geen informatie beschikbaar
 
12.6. Andere schadelijke effecten
 
Geen experimentele gegevens beschikbaar
 
RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
 
13.1. Afvalverwerkingsmethoden
 
Produkt : Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.
Niet in het riool of het milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen.
Nationale reglementeringen : Vernietiging moet gebeuren in overeenstemming met de plaatselijke, provinciale of landelijke wetsbepalingen
 
RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
 
14.1. VN-nummer
 
UN-Nummer : Niet geclassificeerd als gevaarlijk voor vervoer
 
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
 
Officiële ladingnaam: Niet van toepassing.
 
14.3. Transportgevarenklasse(n)
 
Klasse: Niet van toepassing.
ADR/RID - Klassificatie code: Niet van toepassing.
 
14.4. Verpakkingsgroep
 
Verpakkingsgroep: Niet van toepassing.
 
14.5. Milieugevaren
 
ADR/RID - Milieu gevaarlijk: Neen
IMDG - Marine pollutant: No
IATA/ICAO - Milieu gevaarlijk: Neen
 
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
 
ADR/RID - Tunnelcode: Niet van toepassing.
IMDG - Ems: Niet van toepassing.
IATA/ICAO - PAX: Niet van toepassing.
IATA/ICAO - CAO Niet van toepassing.
 
14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL en de IBC-code
 
Niet van toepassing.
 
RUBRIEK 15: Regelgeving
 
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
 
Het veiligheidsinformatieblad is opgesteld volgens de geldende Europese voorschriften.
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)

 
15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
 
Geen informatie beschikbaar
 
RUBRIEK 16: Overige informatie
 
*Verklaring gevarenaanduidingen: H242 : Brandgevaar bij verwarming.
 H302 : Schadelijk bij inslikken.
 H312 : Schadelijk bij contact met de huid.
 H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 H331 : Giftig bij inademing.
 H373 : Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling .
 H411 : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
HERZIENINGEN IN HOOFDSTUK : 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Afkortingen: TWA = Grenswaarde
 KTW = Kortetijdswaarde
 VOS = vluchtige organische stoffen
 PBT = persistant bioaccumulative toxic
 vPvB = very persitant very bioaccumulative
Dit produkt dient opgeslagen en verwerkt te worden volgens goede industriële hygiënevoorschriften en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en hebben als doel onze produkten te beschrijvenuit het oogpunt van veiligheidsaspecten. Specifieke eigenschappen kunnen hier niet gegarandeerd worden.
Behalve voor studie, onderzoek en beoordeling van gezondheids-, veiligheids- en milieu aspecten, mogen deze documenten niet gereproduceerd worden zonder schriftelijke toelating van CRC.