SOFT LOCK_Bulk_Nederlands

Veiligheidsinformatieblad Verordening (EG) nr. 1907/2006 Art.31

Produktnaam : SOFT LOCK Creatie datum : 06.06.11 Version : 1.0
Ref.Nr.: BDS000184_1_20110606 (NL) Vervangt : BDS000184_20110505

 
RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
 
1.1. Productidentificatie
 
 
SOFT LOCK
Bulk
 
1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
 
Lijmen
 
1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
 
 
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele
Belgium
Tel.: +32(0)52/45.60.11
Fax.: +32(0)52/45.00.34
E-mail : hse@crcind.com
 
FilialenTelFax
CRC Industries Finland OyLaurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja00358/(19)32.92100358/(19)383.676
CRC Industries FranceZI du Val d'Argent B.P.90028, 12, Bld des Martyrs de Chateaubriant, 95102 Argenteuil Cedex01.34.11.20.0001.34.11.09.96
CRC Industries Deutschland GmbHSüdring 9, D-76473 Iffezheim(07229) 303.0(07229)30 32 66
CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTR. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA0034/921.427.5460034/921.436.270
CRC Industries SwedenLaxfiskevägen 16, 433 38 Partille0046/31 706 84 800046/31 27 39 91
 
1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen
 
 
CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (kantooruren)
Nederland: Nationaal vergiftigingen informatie centrum: 030 274 88 88 (Uitsluitend voor professionele hulpverleners)
België: Antigifcentrum: 070 - 245 245
 
RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
 
2.1. Indeling van de stof of het mengsel
 
Indeling volgens richtlijn 67/548/EEC or 1999/45/EC:
 
Veiligheid: R36/37/38: Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.
Fysisch: Niet geklasseerd
Milieu: Niet geklasseerd
Andere gevaren : Niet geklasseerd
 
2.2. Etiketteringselementen
 
Gevaarsaanduiding(en) : Xi : IRRITEREND
 
Risicozinnen (R) : R36/37/38: Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.
Veiligheidszinnen (S) : S2: Buiten bereik van kinderen bewaren.
 S26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
 S28: Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water.
 S46: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
 
2.3. Andere gevaren
 
Geen
 
RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
 
3.1. Stoffen
 
Niet van toepassing.
 
3.2. Mengsels
 
 
Gevaarlijke componentCAS-nrEC-nrw/w %symboolR-zinnen*Nota's
monoalkyl of monoaryl of monoalkylaryl esters van methacrylzuur -->25Xi36/37/38
(* Verklaring zinnen : zie hoofdstuk 16)
 
RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
 
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
 
Kontakt met de ogen : Als de stof in de ogen komt, onmiddellijk gedurende minstens 15 minuten met veel water uitspoelen
 Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
 Een arts raadplegen
Kontakt met de huid : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
 Wassen met water en zeep.
 Geen oplosmiddelen gebruiken om de huid schoon te maken
 Een arts raadplegen
Inademen : Frisse lucht, warm en rustig houden.
 Een arts raadplegen
Inslikken : Na inslikken niet laten braken
 Een arts raadplegen
 
4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
 
Inademing : Irriterend voor de ademhalingswegen.
 Symptomen : keelpijn, hoesten, kortademigheid, ademnood
Inslikken : Kan maag- en darmklachten veroorzaken
 Symptomen : pijnlijke keel, buikpijn, misselijkheid, braken
Kontakt met de huid : Irriterend voor de huid
 Symptomen : roodheid en pijn
Kontakt met de ogen : Irriterend voor de ogen
 Symptomen : roodheid en pijn, slecht zien
 
4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
 
Algemene raadgevingen : Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen)
 Bij blijvende symptomen steeds dokter raadplegen
 
RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
 
5.1. Blusmiddelen
 
schuim, kooldioxyde of poeder
 
5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
 
Kan bij een brand schadelijke of giftige gassen afgeven
 
5.3. Advies voor brandweerlieden
 
Verpakking(en) die aan het vuur is/zijn blootgesteld koel houden door er water overheen te spuiten
In geval van brand, inademen van rook vermijden
Een ademhalingsapparaat gebruiken
 
RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
 
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
 
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Voor voldoende ventilatie zorgen
Draag geschikte beschermende kleding en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht.
Er moeten flessen oogwater beschikbaar zijn
 
6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
 
Vermijden dat het produkt in openbare riolen of waterlopen terecht komt.
Als vervuild water in de rioleringssystemen of de waterloop terecht komt, onmiddellijk de betreffende instanties waarschuwen
 
6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
 
Wanneer er gemorst wordt, dit in inert materiaal absorberen
 
6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
 
Voor bijkomende informatie zie sectie 8
 
RUBRIEK 7: Hantering en opslag
 
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
 
Het inademen van spuitnevel of damp vermijden.
Voor voldoende ventilatie zorgen
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Na gebruik grondig wassen
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Er moeten flessen oogwater beschikbaar zijn
 
7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
 
Gesloten verpakking op een koele en goed geventileerde plaats bewaren.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
 
7.3. Specifiek eindgebruik
 
Lijmen
 
RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
 
8.1. Controleparameters
 
Blootstellingslimieten :
 
 
Geen informatie beschikbaar
 
8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
 
Controle procedures : Voor voldoende ventilatie zorgen
Persoonlijke bescherming : Neem maatregelen om contact met de ogen en de huid te vermijden bij behandeling van het produkt.
Voor voldoende ventilatie zorgen
inademing : Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsbeschuttingsmiddel dragen.
huid en handen : Draag geschikte handschoenen
ogen : Draag een nauwaansluitende veiligheidsbril volgens norm EN 166.
 
RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
 
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
 
Voorkomen:fysische toestand: Viskeuze vloeistof.
geur : Karakteristieke geur.
pH : 4-6
Kookpunt/kooktraject : Niet gekend.
Vlampunt : > 100 °C
Dampspanning : < 5 mbar (@ 20°C)
Relatieve dichtheid : 1.1 g/cm3 (@ 20°C).
Zelfontbranding : > 380 °C
Viscositeit : 500-100000 mm²/s.
 
9.2. Overige informatie
 
Geen informatie beschikbaar
 
RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
 
10.1. Reactiviteit
 
Geen schadelijke reacties bekend indien voor de juiste doeleinden gebruikt
 
10.2. Chemische stabiliteit
 
Stabiel
 
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
 
In geval van brand, inademen van rook vermijden
Kan bij een brand schadelijke of giftige gassen afgeven
 
10.4. Te vermijden omstandigheden
 
Vermijd oververhitting
 
10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
 
Sterk oxyderend middel
zuren en alkaliën
 
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
 
CO,CO2
stikstofoxiden
 
RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
 
11.1. Informatie over toxicologische effecten
 
Inademing : Kan irritatie veroorzaken.
Inslikken : Kan maag- en darmklachten veroorzaken
Kontakt met de huid : Irriterend voor de huid
Kontakt met de ogen : Irriterend voor de ogen
 
Toxicologische data :
 
 
Geen informatie beschikbaar
 
RUBRIEK 12: Ecologische informatie
 
12.1. Toxiciteit
 
Niet geklasseerd
 
Ecotoxicologische data:
 
 
Geen informatie beschikbaar
 
12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
 
Geen experimentele gegevens beschikbaar
 
12.3. Bioaccumulatie
 
Geen experimentele gegevens beschikbaar
 
12.4. Mobiliteit in de bodem
 
Geen experimentele gegevens beschikbaar
 
12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
 
Geen informatie beschikbaar
 
12.6. Andere schadelijke effecten
 
Geen experimentele gegevens beschikbaar
 
RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
 
13.1. Afvalverwerkingsmethoden
 
Produkt : Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.
Niet in het riool of het milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen.
Verpakking : Vernietiging moet gebeuren in overeenstemming met de plaatselijke, provinciale of landelijke wetsbepalingen
 
RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
 
14.1. VN-nummer
 
UN-Nummer : Niet geclassificeerd als gevaarlijk voor vervoer
 
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
 
Officiële ladingnaam: Niet van toepassing.
 
14.3. Transportgevarenklasse(n)
 
Klasse: Niet van toepassing.
ADR/RID - Klassificatie code: Niet van toepassing.
 
14.4. Verpakkingsgroep
 
Verpakkingsgroep: Niet van toepassing.
 
14.5. Milieugevaren
 
ADR/RID - Milieu gevaarlijk: Neen
IMDG - Marine pollutant: No
IATA/ICAO - Milieu gevaarlijk: Neen
 
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
 
IMDG - Ems: Niet van toepassing.
IATA/ICAO - PAX:
IATA/ICAO - CAO
 
14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL en de IBC-code
 
Niet van toepassing.
 
RUBRIEK 15: Regelgeving
 
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
 
Het veiligheidsinformatieblad is opgesteld volgens de geldende Europese voorschriften.
 
15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
 
Geen informatie beschikbaar
 
RUBRIEK 16: Overige informatie
 
Dit produkt dient opgeslagen en verwerkt te worden volgens goede industriële hygiënevoorschriften en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en hebben als doel onze produkten te beschrijvenuit het oogpunt van veiligheidsaspecten. Specifieke eigenschappen kunnen hier niet gegarandeerd worden.
Behalve voor studie, onderzoek en beoordeling van gezondheids-, veiligheids- en milieu aspecten, mogen deze documenten niet gereproduceerd worden zonder schriftelijke toelating van CRC.