FOAM CLEANER_Spuitbus_Nederlands

Veiligheidsinformatieblad Verordening (EG) nr. 1907/2006 Art.31

Produktnaam : FOAM CLEANER Creatie datum : 07.06.11 Version : 1.0
Ref.Nr.: BDS000317_1_20110607 (NL) Vervangt :

 
RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
 
1.1. Productidentificatie
 
 
FOAM CLEANER
Spuitbus
 
1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
 
Reinigers - precisie
 
1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
 
 
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele
Belgium
Tel.: +32(0)52/45.60.11
Fax.: +32(0)52/45.00.34
E-mail : hse@crcind.com
 
FilialenTelFax
CRC Industries Finland OyLaurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja00358/(19)32.92100358/(19)383.676
CRC Industries FranceZI du Val d'Argent B.P.90028, 12, Bld des Martyrs de Chateaubriant, 95102 Argenteuil Cedex01.34.11.20.0001.34.11.09.96
CRC Industries Deutschland GmbHSüdring 9, D-76473 Iffezheim(07229) 303.0(07229)30 32 66
CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTR. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA0034/921.427.5460034/921.436.270
CRC Industries SwedenLaxfiskevägen 16, 433 38 Partille0046/31 706 84 800046/31 27 39 91
 
1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen
 
 
CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (kantooruren)
Nederland: Nationaal vergiftigingen informatie centrum: 030 274 88 88 (Uitsluitend voor professionele hulpverleners)
België: Antigifcentrum: 070 - 245 245
 
RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
 
2.1. Indeling van de stof of het mengsel
 
Indeling volgens richtlijn 67/548/EEC or 1999/45/EC:
 
Veiligheid: Niet geklasseerd
Fysisch: Niet geklasseerd
Niet brandbaar onder normale gebruiksomstandigheden maar bevat wel ontvlambare componenten
 (Testen op brandbaarheid in gesloten ruimte, FEA X609-,E zijn negatief)
Milieu: Niet geklasseerd
 
2.2. Etiketteringselementen
 
Risicozinnen (R) : Geen
Veiligheidszinnen (S) : S2: Buiten bereik van kinderen bewaren.
 S23: Damp/Spuitnevel niet inademen.
 S24/25: Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
 S51: Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
Specifieke bepalingen voor het kenmerken: Bevat 7 massaprocent ontvlambare bestanddelen.
Extra etiketteringselementen volgens de aerosol richtlijn 75/324/EEG: Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp.
 
 
2.3. Andere gevaren
 
Geen
 
RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
 
3.1. Stoffen
 
Niet van toepassing.
 
3.2. Mengsels
 
 
Gevaarlijke componentCAS-nrEC-nrw/w %symboolR-zinnen*Nota's
(2-methoxymethylethoxy)propanol34590-94-8252-104-21-5A
koolwaterstoffen, C3-4-rijk,aard-oliedestillaatPetroleumgas (1,3-butadieen < 0.1%)68512-91-4270-990-91-5F+12K
vetalcohol ethoxylaat-1-5Xn22-41
Verklaring nota's
A : stoffen waarvoor in de Gemeenschap grenzen voor de blootstelling op het werk zijn vastgesteld
K : niet als kankerverwekkend ingedeeld, bevat minder dan 0,1 % (g/g) buta-1,3-dieen (Einecs-nr. 203-450-8)
(* Verklaring zinnen : zie hoofdstuk 16)
 
RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
 
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
 
Kontakt met de ogen : Als de stof in de ogen komt, onmiddellijk met veel water uitspoelen
Kontakt met de huid : Wassen met water en zeep.
Inademen : Frisse lucht, warm en rustig houden.
Inslikken : Inslikken is onwaarschijnlijk
 Bij toevallig inslikken, niet laten braken en een dokter raadplegen
 
4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
 
Inademing : Geen nadelige gezondheidseffecten verwacht.
Inslikken : Inslikken is onwaarschijnlijk
 Kan maag- en darmklachten veroorzaken
 Symptomen : pijnlijke keel, buikpijn, misselijkheid, braken
Kontakt met de huid : Geen nadelige gezondheidseffecten verwacht.
Kontakt met de ogen : Geen nadelige gezondheidseffecten verwacht.
 
4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
 
Algemene raadgevingen : In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen)
 Bij blijvende symptomen steeds dokter raadplegen
 
RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
 
5.1. Blusmiddelen
 
water, schuim, kooldioxyde of poeder
 
5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
 
Spuitbussen kunnen exploderen bij temperaturen boven 50°C
Vormt gevaarlijke afbraakprodukten
CO,CO2
 
5.3. Advies voor brandweerlieden
 
Verpakking(en) die aan het vuur is/zijn blootgesteld koel houden door er water overheen te spuiten
In geval van brand, inademen van rook vermijden
 
RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
 
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
 
Alle ontstekingsbronnen afsluiten
Voor voldoende ventilatie zorgen
Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.
 
6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
 
Vermijden dat het produkt in openbare riolen of waterlopen terecht komt.
 
6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
 
Wanneer er gemorst wordt, dit in inert materiaal absorberen
Overstroomde gedeelte met water en reinigingsmiddel afwassen
 
6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
 
Voor bijkomende informatie zie sectie 8
 
RUBRIEK 7: Hantering en opslag
 
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
 
Uit de buurt van warmte en van ontstekingsbronnen houden
Niet spuiten in de richting van een vlam of gloeiend voorwerp
Spuitbussen ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
Het inademen van spuitnevel of damp vermijden.
Voor voldoende ventilatie zorgen
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
 
7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
 
Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
Op een goed geventileerde plaats bewaren.
Vorstvrij bewaren
Buiten bereik van kinderen bewaren.
 
7.3. Specifiek eindgebruik
 
Reinigers - precisie
 
RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
 
8.1. Controleparameters
 
Blootstellingslimieten :
 
 
Gevaarlijke componentCAS-nrmethode
EG blootstellingsgrenzen:
(2-methoxymethylethoxy)propanol34590-94-8TWA50 ppm
Nationaal bepaalde blootstellingsgrenzen, België, Belgique, Belgien
(2-methoxymethylethoxy)propanol34590-94-8TWA50 ppm
cellulose9004-34-6TWA10 mg/m3
 
8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
 
Controle procedures : Voor voldoende ventilatie zorgen
 Uit de buurt van warmte en van ontstekingsbronnen houden
Persoonlijke bescherming : Neem maatregelen om contact met de ogen en de huid te vermijden bij behandeling van het produkt.
 Voor voldoende ventilatie zorgen
inademing : Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsbeschuttingsmiddel dragen.
Luchtzuiverend gas/damp masker (type ABEK)
huid en handen : Draag geschikte handschoenen
(neopreen)
ogen : Draag een nauwaansluitende veiligheidsbril volgens norm EN 166.
 
RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
 
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
 
Voorkomen:fysische toestand: Vloeistof in spuitbus met propaan/butaan drijfgas.
kleur : Wit.
geur : Neutraal.
pH : 11
Kookpunt/kooktraject : 100 °C
Vlampunt : Geen
Verdampingssnelheid tov ether : Niet gekend.
Explosie limieten : bovenlimiet : Niet gekend.
onderlimiet : Niet gekend.
Dampspanning : Niet gekend.
Relatieve dichtheid : 1.01 g/cm3 (@ 20°C).
Oplosbaarheid in water : Oplosbaar in water
Zelfontbranding : > 200 °C
Viscositeit : Niet van toepassing.
 
9.2. Overige informatie
 
Geen informatie beschikbaar
 
RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
 
10.1. Reactiviteit
 
Geen schadelijke reacties bekend indien voor de juiste doeleinden gebruikt
 
10.2. Chemische stabiliteit
 
Stabiel
 
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
 
Geen schadelijke reacties bekend indien voor de juiste doeleinden gebruikt
 
10.4. Te vermijden omstandigheden
 
Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C.
Vermijd oververhitting
Vorstvrij bewaren
 
10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
 
Sterk oxyderend middel
 
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
 
CO,CO2
 
RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
 
11.1. Informatie over toxicologische effecten
 
Inademing : Geen nadelige gezondheidseffecten verwacht.
Inslikken : Inslikken is onwaarschijnlijk
Kontakt met de huid : Geen nadelige gezondheidseffecten verwacht.
Kontakt met de ogen : Geen nadelige gezondheidseffecten verwacht.
 
Toxicologische data :
 
 
Geen informatie beschikbaar
 
RUBRIEK 12: Ecologische informatie
 
12.1. Toxiciteit
 
Niet geklasseerd
 
Ecotoxicologische data:
 
 
Geen informatie beschikbaar
 
12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
 
Gemakkelijk biologisch afbreekbaar - OECD 301B
 
12.3. Bioaccumulatie
 
Geen experimentele gegevens beschikbaar
 
12.4. Mobiliteit in de bodem
 
Oplosbaar in water
 
12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
 
Geen informatie beschikbaar
 
12.6. Andere schadelijke effecten
 
Geen experimentele gegevens beschikbaar
 
RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
 
13.1. Afvalverwerkingsmethoden
 
Produkt : Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.
 Niet in het riool of het milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen.
Verpakking : Vernietiging moet gebeuren in overeenstemming met de plaatselijke, provinciale of landelijke wetsbepalingen
 
RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
 
14.1. VN-nummer
 
UN-Nummer : 1950
 
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
 
Officiële ladingnaam: SPUITBUSSEN (AËROSOLEN)
 
14.3. Transportgevarenklasse(n)
 
Klasse: 2.2
ADR/RID - Klassificatie code: 5A
 
14.4. Verpakkingsgroep
 
Verpakkingsgroep: Niet van toepassing.
 
14.5. Milieugevaren
 
ADR/RID - Milieu gevaarlijk: Neen
IMDG - Marine pollutant: No
IATA/ICAO - Milieu gevaarlijk: Neen
 
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
 
ADR/RID - Tunnelcode: (E)
IMDG - Ems: F-D, S-U
IATA/ICAO - PAX: 203
IATA/ICAO - CAO 203
 
14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL en de IBC-code
 
Niet van toepassing.
 
RUBRIEK 15: Regelgeving
 
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
 
Het veiligheidsinformatieblad is opgesteld volgens de geldende Europese voorschriften.
Dir. 2013/10/EU, 2008/47/EG wijziging van de aerosol directive 75/324/EEG.
EU-directive 99/45/EG
Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

 
15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
 
Geen informatie beschikbaar
 
RUBRIEK 16: Overige informatie
 
Dit produkt dient opgeslagen en verwerkt te worden volgens goede industriële hygiënevoorschriften en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en hebben als doel onze produkten te beschrijvenuit het oogpunt van veiligheidsaspecten. Specifieke eigenschappen kunnen hier niet gegarandeerd worden.
Behalve voor studie, onderzoek en beoordeling van gezondheids-, veiligheids- en milieu aspecten, mogen deze documenten niet gereproduceerd worden zonder schriftelijke toelating van CRC.