Anti Spatter_Masă_Romanian

Fişă date de siguranţă material Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 Art.31

Nume produs Anti Spatter Data de fabricaţiei: 29.06.17 Version : 3.0
Nr. ref: BDS001081_22_20170629 (RO) Înlocuieşte: BDS001081_20150602

 
 
Aceasta este traducerea fișei UE cu date de securitate, prin urmare datele naționale nu sunt incluse.
 
SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii
 
1.1. Element de identificare a produsului
 
 
Anti Spatter
Masă
 
1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate
 
Produse de sudură
 
1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate
 
 
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele
Belgium
Tel.: +32(0)52/45.60.11
Fax.: +32(0)52/45.00.34
E-mail : hse@crcind.com
 
AuxiliareTelFax
CRC Industries Finland OyLaurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja+358/(19)32.921
CRC Industries France6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex01.34.11.20.0001.34.11.09.96
CRC Industries Deutschland GmbHSüdring 9, D-76473 Iffezheim(07229) 303 0(07229)30 32 66
CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTR. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA0034/921.427.5460034/921.436.270
CRC Industries SwedenLaxfiskevägen 16, 433 38 Partille0046/31 706 84 800046/31 27 39 91
 
1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență
 
 
CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)
 
SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor
 
2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului
 
Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008
 
Informaţii fizice: Neclasificat
Clasificare bazată pe testare
Sănătate: Cancerigenitate, categoria 2
 Susceptibil de a provoca cancer.
 Iritarea pielii, categoria 2
 Provoacă iritarea pielii.
 Iritarea ochilor, categoria 2
 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
 Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – o singură expunere, categoria 3
 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.
Clasificare bazată pe metoda de calcul.
Mediu Neclasificat
Clasificare bazată pe metoda de calcul.
Alte pericole Neclasificat
 
2.2. Elemente pentru etichetă
 
Etichetare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008
 
Identificator de produs: Conţine:
 clorurã de metilen
Pictograma/pictogramele de pericol:    
Cuvânt de avertizare: Atenţie
Fraza/frazele de pericol: H351 : Susceptibil de a provoca cancer.
 H315 : Provoacă iritarea pielii.
 H319 : Provoacă o iritare gravă a ochilor.
 H336 : Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.
Fraza/frazele de securitate: P102 : A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P201 : Procuraţi instrucţiuni speciale înainte de utilizare.
 P260 : Nu inspiraţi praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.
 P271 : A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate.
 P280 : Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
P305/351/338 : ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
 P308/313 : ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultaţi medicul.
P405 : A se depozita sub cheie.
P501-2 : Cedaţi conţinutul/containerul unui punct autorizat de colectare a deşeurilor.
 
2.3. Alte pericole
 
Produsul nu conţine substanţe PBT sau vPvB.
 
SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții
 
3.1. Substanțe
 
Nu se aplică.
 
3.2. Amestecuri
 
 
Componente periculoaseNumăr de înregistrareNr.CASEC-nrw/w %Clasa şi categoria de pericolFraza de pericolObservaţii
clorurã de metilen01-2119480404-4175-09-2200-838-975-100Canc. 2, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3H351,H315,H319,H336
(*Explicaţie avertismente: vezi capitolul 16)
 
SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor
 
4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor
 
Contactul cu ochii Dacă substanţa a intrat în ochi, îndepărtaţi imediat spălând cu multă apă cel puţin 15 minute
 Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
 Cereţi imediat îngrijiri medicale
 Sticluţele cu picături pentru ochi trebuie să fie disponibile
Contactul cu pielea Scoateţi imediat hainele contaminate şi clătiţi pielea afectată cu apă din abundenţă. Apoi spălaţi cu săpun şi apă
 Dacă iritaţia persistă, cereţi îngrijiri medicale
Inhalare Scoateţi victima din zona contaminată, ţineţi-o la căldură şi în stare de repaus
 Faceţi respiraţie artificială doar dacă pacientul nu respiră
 Cereți imediat asistență medicală
Înghiţire În caz de înghiţire, nu provocaţi voma deoarece există riscul de aspirare în plămâni. Dacă se bănuieşte că s-a aspirat, cereţi imediat îngrijiri medicale
 Clătiţi gura cu multă apă (a nu se înghiţi)
 
4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate
 
Inhalare Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
 Inhalarea excesivă de vapori de solvent poate provoca greaţă, dureri de cap şi ameţeli
 Simptome: gât inflamat, tuse, respiraţie îngreunată, dificultăţi severe de respiraţie, dureri de cap
Înghiţire După vomitarea substanţei ingerate, este probabil să fie aspirat în plămâni. Solvenţii pot provoca pneumonia chimică.
 Simptome: gât inflamat, dureri abdominale, greaţă, vomă
Contact cu pielea Iritant pentru piele
 Contactul prelungit cu pielea provoacă uscarea pielii, conduce la iritaţie şi, în unele cazuri, la dermatite
 Simptome: înroşire şi durere
Contact cu ochii Iritant pentru ochi
 Simptome: înroşire şi durere, defecte de vedere
 
4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare
 
Sfat general Dacă nu vă simţiţi bine, consultaţi medicul (arătaţi eticheta dacă e posibil
 Dacă simptomele persistă, consultaţi întotdeauna medicul.
 
SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor
 
5.1. Mijloace de stingere a incendiilor
 
apă, spumă, dioxid de carbon sau agent de uscare
 
5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză
 
Dacă se depăşesc limitele de încălzire, există risc de explozie
În timpul utilizării, poate forma un amestec inflamabil de vapori /aer
În caz de incendiu, nu respiraţi fumul. Când e supus la căldură sau la combustie, se pot forma HCl şi urme de clor.
 
5.3. Recomandări destinate pompierilor
 
Păstraţi la rece recipientul (recipientele) care a fost expus la foc, stropindu-l cu apă
Substanţa degajă vapori toxici, purtaţi echipament respirator autonom
 
SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală
 
6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență
 
Opriţi toate sursele de ardere
Asiguraţi ventilarea adecvată
Purtaţi echipament respirator de protecţie adecvat
Purtaţi echipament adecvat de protecţie, inclusiv mască de protecţie pentru faţă /ochi
 
6.2. Precauții pentru mediul înconjurător
 
Nu permiteţi accesul în canalele publice de colectare sau în canalizări
 
6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie
 
Absorbiţi scurgerea cu un material adecvat inert
 
6.4. Trimiteri către alte secțiuni
 
Pentru mai multe informaţii, consultaţi Secţiunea 8
 
SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea
 
7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate
 
Păstraţi departe de căldură şi de sursele de aprindere
Nu respiraţi aerosoli sau vapori
Asiguraţi ventilarea adecvată
Evitaţi contactul cu pielea şi cu ochii
Spălaţi cu atenţie după utilizare
Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
 
7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități
 
A se păstra recipientul închis ermetic, într-un loc răcoros, bine ventilat
A se nu se lasa la îndemâna copiilor.
 
7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)
 
Produse de sudură
 
SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală
 
8.1. Parametri de control
 
Limite de expunere
 
 
Componente periculoaseNr.CASmetodă
limite de expunere stabilite de UE
clorurã de metilen75-09-2TWA100 ppm
STEL200 ppm
 
8.2. Controale ale expunerii
 
Proceduri de control: Asiguraţi ventilarea adecvată
Păstraţi departe de căldură şi de sursele de aprindere
Protecţie personală În toate cazurile, manipulați și utilizați produsul în conformitate cu bunele pratici de igienă industriale.
 La manipularea acestui produs, luaţi măsurile de precauţie pentru evitarea contactului cu pielea şi ochii
Asiguraţi ventilarea adecvată
inhalare : În caz de ventilare insuficientă, purtaţi echipament respirator adecvat.
protecție recomandată a căilor respiratorii: Aparat de respirat care purifică aerul prevăzut cu cartuş cu gaz organic/vapor organic (de tip AX).
contact cu pielea: Purtaţi mănuşi de protecţie adecvate
 Intervalul de timp până la străpungerea mănușii ar trebui să fie mai mare decât durata totală de utilizare a produsului. Dacă operațiunile durează mai mult decât intervalul de timp până la străpungere, mănușile trebuie înlocuite până în acel moment.
 În funcție de nivelul de utilizare și de durata utilizării și de pericolul contactului cu produsul, producătorul mănușilor vă poate ajuta să alegeți materialul corespunzător al mănușilor și intervalul de timp până la străpungere.
Mănuși recomandate: (polivinilalcool)
ochii : Purtaţi o mască facială care oferă protecţie completă
 
SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice
 
9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază
 
Aspect: stare fizică Lichid.
culoare : Incolor spre galben.
miros : Miros specific.
pH : Nu se aplică.
Punct /interval de fierbere Nu este disponibil.
Punct de aprindere Niciunul
Rată evaporare Nu este disponibil.
Limite de explozie :limită superioară Nu este disponibil.
limită inferioară: Nu este disponibil.
Presiune vapori Nu este disponibil.
Densitate relativă 1.292 g/cm3 (@ 20°C).
Solubilitate în apă Insolubil în apă
Auto-aprindere > 200 °C
Viscozitate < 7 mPa.s (@ 40°C).
 
9.2. Alte informații
 
VOC: blank
 
SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate
 
10.1. Reactivitate
 
Nu sunt disponibile informații
 
10.2. Stabilitate chimică
 
Stabil
 
10.3. Posibilitatea de reacții periculoase
 
Nu se cunosc reacţii periculoase dacă e folosit în scopul în care a fost creat
 
10.4. Condiții de evitat
 
A se evita supraîncălzirea
 
10.5. Materiale incompatibile
 
Agent puternic oxidant
Do not mix with bases.
metale alcalino-pământoase
 
10.6. Produși de descompunere periculoși
 
CO,CO2
urme de clor şi de fosgen
În caz de incendiu, nu respiraţi fumul. Când e supus la căldură sau la combustie, se pot forma HCl şi urme de clor.
 
SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice
 
11.1. Informații privind efectele toxicologice
 
toxicitate acută: pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
corodarea/iritarea pielii: Provoacă iritarea pielii.
lezarea gravă/iritarea ochilor: Provoacă o iritare gravă a ochilor.
sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii: pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
mutagenitatea celulelor germinative: pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
cancerogenitatea: Susceptibil de a provoca cancer.
toxicitate pentru reproducere: pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică: Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.
STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată: pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
pericolul prin aspirare: pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
 
Informații privind căile probabile de expunere:
 
Inhalare Poate provoca iritaţii
 Inhalarea vaporilor de solvent poate conduce la apariţia senzatiilor de greaţa, a durerilor de cap, a ameţelilor
Înghiţire După vomitarea substanţei ingerate, este probabil să fie aspirat în plămâni. Solvenţii pot provoca pneumonia chimică.
Contact cu pielea Provoacă iritarea pielii.
 Contactul prelungit cu pielea provoacă uscarea pielii, conduce la iritaţie şi, în unele cazuri, la dermatite
Contact cu ochii Provoacă o iritare gravă a ochilor.
 
Date toxicologice
 
 
Componente periculoaseNr.CASmetodă
clorurã de metilen75-09-2LD50 oral şobolan> 2000 mg/kg
LD50 derm. şobolan> 2000 mg/kg
 
SECȚIUNEA 12: Informații ecologice
 
12.1. Toxicitate
 
Neclasificat
 
Informaţii ecotoxicologice:
 
 
Componente periculoaseNr.CASmetodă
clorurã de metilen75-09-2IC50 alge> 662 mg/l
LC50 peşte193 mg/l
EC50 - purice-de-apă27 mg/l
 
12.2. Persistență și degradabilitate
 
Nu există date experimentale disponibile
 
12.3. Potențial de bioacumulare
 
Nu există date experimentale disponibile
 
12.4. Mobilitate în sol
 
Insolubil în apă
 
12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB
 
Produsul nu conţine substanţe PBT sau vPvB.
 
12.6. Alte efecte adverse
 
Nu există date experimentale disponibile
 
SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea
 
13.1. Metode de tratare a deșeurilor
 
Produs Acest material şi/sau recipientul său trebuie eliminate într-o manieră sigură
Nu aruncaţi în canale de scurgere sau în mediul înconjurător, aruncaţi la un punct autorizat de colectare a deşeurilor
Ambalaj contaminat Aruncarea la gunoi trebuie să respecte legislaţia locală şi naţională.
 
SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport
 
14.1. Numărul ONU
 
număr UN 1593
 
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție
 
Denumire corespunzătoare pentru expediție: DICHLOROMETHANE
 
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport
 
Clasa: 6.1
ADR/RID - Cod de clasificare: > 450°C.
 
14.4. Grupul de ambalare
 
Grup de ambalare: III
 
14.5. Pericole pentru mediul înconjurător
 
ADR/RID - Periculos pentru mediu: Nu
IMDG - Poluant marin: No
IATA/ICAO - Periculos pentru mediu: Nu
 
14.6. Precauții speciale pentru utilizatori
 
ADR/RID - Cod de tunel: (E)
IMDG - Ems: F-A, S-A
IATA/ICAO - PAX: 655
IATA/ICAO - CAO 663
 
14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL și Codul IBC
 
Nu se aplică.
 
SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare
 
15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză
 
Fişa cu date de siguranţă este întocmită în conformitate cu reglementările europene în vigoare prezente.
Regulation (EC) No 1906/2006 (REACH)
Regulation (EC) No 1272/2008

 
15.2. Evaluarea securității chimice
 
Nu există informaţii.
 
SECȚIUNEA 16: Alte informații
 
*Fraza de pericol H315 : Provoacă iritarea pielii.
 H319 : Provoacă o iritare gravă a ochilor.
 H336 : Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.
 H351 : Susceptibil de a provoca cancer.
REVIZUIRI ÎN CADRUL CAPITOLULUI Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008
 Etichetare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008
 8.2. Controale ale expunerii
acronyms and synonyms: TWA = time weight average
 STEL = short time exposure limit
 VOC:
 PBT = persistant bioaccumulative toxic
 vPvB = very persitant very bioaccumulative
Acest produs trebuie depozitat, manipulat şi folosit conform bunelor practici de igienă în industrie şi în conformitate cu toate reglementările legale. Informaţia de aici se bazează pe cunoştinţele pe care le deţinem în prezent şi este destinată prezentării produselor noastre din punctul de vedere al cerinţelor de securitate. Aceasta nu garantează niciun fel de proprietăţi speciale. In afara utilizării rezonabile în scopul studierii, cercetării şi recenziei riscurilor de sănătate, siguranţă şi de mediu, nicio parte a acestor documente nu poate fi reprodusă sub nicio formă fără acordul scris al CRC.