PROGRESS IS OUR COMMITMENT
THE EARTH OUR CONCERN


CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele - Belgium
Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 - Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34

Säkerhetsdatablad Regulation EC No 1907/2006 Art.31

Produktnamn : 5-56 Utfärdande datum : 23.11.10
Ref.Nr.: AB10100-8-231110 Bearbetning av : 14.01.10

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET   

 

Produktnamn : 5-56
Aerosol

 

Applikation :

Smörjmedel

 

Företag :

CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 ZELE
Belgium
Tel.: (+32)(0)52/456011
Fax: (+32)(0)52/450034
E-mail : hse@crcind.com
 
Telefon för nödsituationer : (+32) (0)52/45 60 11
Sverige : Giftinformationscentralen 08-33 12 31 i nödfall 112
Finland : +358-9-471 977 (Myrkytystietokeskus)
 

Subsidiaries

 

Tel

Fax

CRC Industries Finland

Asemanrinne 13, 08500 Lohja AS

(+358)(0)19/32921

(+358)(0)19/383676

CRC Industries France

12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F-95102 Argenteuil Cédex

(+33)(0)1/34112000

(+33)(0)1/34110996

CRC Industries Deutschland

Südring 9, 76473 Iffezheim

(+49)(0)7229/3030

(+49)(0)7229/303266

CRC Industries Iberia

Gremio del cuero S/N, 40195 Segovia

(+34)921/427546

(+34)921/436270

CRC Industries Sweden

Kryptongatan 14, 43153 Mölndal

(+46)(0)31/7068480

(+46)(0)31/273991

2. FARLIGA EGENSKAPER   

Hälso- och brandrisker :

Brandfarligt
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Ämnen som klassificeras som hälsoskadliga på grundval av aspirationsrisk behöver inte märkas som hälsoskadliga med R65 då de släpps ut på marknaden i aerosolbehållare eller i behållare försedda med en förseglad sprayanordning. (enligt EU-direktiv 67/548 Bilaga VI 9.4 och Allmäna råd 1999:3 24a §

Miljörisker :

Ej klassificerad enligt EU-direktiv 99/45/EU

Övriga risker :

Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus och temperaturer över + 50 °C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material.

3. SAMMANSÄTTNING OCH ÄMNENAS KLASSIFICERING   

Skadligt ämneCAS-nrEINECSw/w %symbolR-frase*Notes
Koldioxid124-38-9204-696-91-5--A,G
destillat (petroleum), vätebehandlade lätta64742-47-8265-149-860-100Xn65-66B
sulfonic acids,petroleum,sodium salts68608-26-4271-781-51-5Xi36
mineral olja (IP 346 DMSO-extrakt < 3%) --10-30--B
Explanation notes
A : ämnen för vilka det finns gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen
B : ämnen för vilka det finns nationalgränsvärden för exponering på arbetsplatsen
G : exempted from the obligation to register in accordance with art.2(7)(a)of REACH Regulation No 1907/2006
(* Förklaring till riskfraser ges under punkt 16)

4. FÖRSTA HJÄLPEN   

Allmän information :

Vanliga försiktighetsåtgärder för hantering av kemikalier skall iakttas
Om några symptom skulle visa sig, sök medicinsk rådgivning hos läkare.

Stänk i ögonen :

Om substansen har kommit in i ögonen, skölj omedelbart i rikligt med tempererat vatten

Hudkontakt :

Tvätta med tvål och vatten.
Sök läkarvård om retningen kvarstår

Inandning :

Frisk luft, håll varm och vid vila.

Förtäring :

Förtäring inträffar osannolikt
Vid förtäring framkalla inte kräkning eftersom det finns risk för att uppkastningen andas in i lungorna. Om det kan misstänkas att så har skett, sök läkarvård omedelbart

5. ÅTGÄRDER VID BRAND   

Flampunkt :

78 °C (Closed Cup)

Explosionområde : övre gräns :

Inte tillgänglig.

undre gräns :

Inte tillgänglig.

Släckmedel :

vatten, skum, kolsyra eller torrt medel

Brandbekämpande åtgärd :

Kyl ned behållare utsatta för brand, genom vattenbesprutning

Övriga risker :

Aerosoler kan explodera vid upphettning över 50 °C.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP   

Personliga skyddsåtgärder :

Sörj för tillräcklig ventilation, anpassad för gällande förutsättningar på arbetsplatsen
Stäng av alla antändningskällor

Miljöskyddsåtgärder :

Låt inte utsläppet komma in i kloaksystem och vattendrag

Saneringsmetoder :

Absorbera spill i lämpligt inaktivt material

7. HANTERING OCH LAGRING   

Hantering :

Används endast i välventilerade områden
Förvaras avskilt från värme och antändningskällor
Spraya inte mot öppen låga eller heta material.
Punktera eller bränn inte sprayförpackningar ens när de har använts.
Undvik inandning av ånga och dimma.
Undvik kontakt med huden och ögonen.

Lagring :

Tryckbehållare - skyddas mot solljus, utsätt ej behållaren för temperaturer över 50 °C.
Förvaras på sval, torr och välventilerad plats
Förvaras oåtkomligt för barn.

8. PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER / BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN   

Förebyggande åtgärder :

Sörj för tillräcklig ventilation, anpassad för gällande förutsättningar på arbetsplatsen
Förvaras avskilt från värme och antändningskällor

Personliga skyddsåtgärder :

Sörj för tillräcklig ventilation, anpassad för gällande förutsättningar på arbetsplatsen
Förvaras avskilt från värme och antändningskällor
Vidtag försiktighetsåtgärder mot statiska urladdningar

andningsskydd :

I händelse av otillräcklig ventilation, använd lämplig andningsapparat.
(Filter type A)

hud- och handskydd :

Använd lämpliga skyddshandskar
(nitrile)

ögonskydd :

Använd skyddsglasögon.

Exponeringsgränser :

Skadligt ämneCAS-nrmetod
EU faställd exponerings gräns:
Koldioxid124-38-9TWA5000 ppm
Nationell faställd exponerings gräns : Finland
Koldioxid124-38-9HTP8h5000 ppm
mineral olja (IP 346 DMSO-extrakt < 3%) -HTP8h5 mg/m³ (oljedimma)
Nationell faställd exponerings gräns : Sverige
Koldioxid124-38-9NGV5000 ppm
KTV10000 ppm
mineral olja (IP 346 DMSO-extrakt < 3%) -NGV1 mg/m³ (oljedimma)
KTV3 mg/m³ (oljedimma)

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER (Aerosoler utan drivgas)   

Utseende : aggregationstillstånd :

Vätska med CO2 som drivgas.

färg :

Bärnstensfärgad / Bärnstensfärgat / Bärnstensfärgade.

lukt :

Salicylat.

Smältpunkt/smältpunktsintervall :

<-50 °C

Kokpunkt/kokpunktsintervall:

Inte tillgänglig.

Relativ densitet :

0.82 g/cm3 (@ 20°C).

pH :

Inte tillämplig.

Ångtryck :

Inte tillgänglig.

Relativ ångdensitet :

Inte tillgänglig.

Löslighet i vatten :

Emulgeras med vatten

Flampunkt :

78 °C (Closed Cup)

Tändtemperatur :

> 200 °C

Viskositet :

< 7 mPa.s.

Avdunstningshastighet :

Inte tillgänglig.

10. STABILITET OCH REAKTIVITET   

Förhållanden som bör undvikas :

Tryckbehållare - skyddas mot solljus, utsätt ej behållaren för temperaturer över 50 °C.

Material som bör undvikas :

Starkt oxidationsmedel

Farliga omvandlingsprodukter :

CO, CO2

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION   

Inandning :

Långvarig inandning av ångor från lösningsmedel kan orsaka huvudvärk, yrsel och illamående

Förtäring :

Förtäring inträffar osannolikt
Efter uppkräkning av svald produkt är inandning i lungorna trolig. Lösningsmedel kan framkalla kemisk pneumoni

Hudkontakt :

Långvarig hudkontakt resulterar i avfettning av huden, vilket leder till irritation, och i vissa fall dermatit
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Ögonkontakt :

Kan orsaka irritation.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION   

Ekotoxicitet :


Låt inte utsläppet komma in i kloaksystem och vattendrag

13. AVFALLSHANTERING   

Produkt :

Töm inte ut i avlopp.

Bortskaffning skall ske enligt lokala eller statliga föreskrifter

14. TRANSPORT   

UN-Nummer :

1950

Väg/Järnväg - ADR/RID :

UN1950 Aerosoler Klasse: 2, PG : NA, Class. code : 5F, Label : 2.1, Tunnel : (D)

Sjö - IMDG :

UN1950 Aerosols Klasse: 2, PG : NA, Label : 2.1
 

EmS

F-D, S-U

Flyg - IATA/ICAO :

UN1950 Aerosols, flammable Klasse: 2, PG : NA, Label : 2.1
 
 
 

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER   

Farosymbol(er) :

F : BRANDFARLIGT

R-fraser :

R66: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

S-fraser :

S2: Förvaras oåtkomligt för barn.
S16: Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.
S23: Undvik inandning av ånga/dimma.
S51: Sörj för god ventilation.
Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus och temperaturer över + 50 °C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material.
Klassificerad enligt direktiv 2008/47/EG om anpassning till följd av tekniska framsteg av rådets direktiv 75/324/EEG beträffande aerosolbehållare.
Klassificerad enligt EU-direktiv 99/45/EU
Ämnen som klassificeras som hälsoskadliga på grundval av aspirationsrisk behöver inte märkas som hälsoskadliga med R65 då de släpps ut på marknaden i aerosolbehållare eller i behållare försedda med en förseglad sprayanordning. (enligt EU-direktiv 67/548 Bilaga VI 9.4 och Allmäna råd 1999:3 24a §

Nationella föreskrifter :

Finland
Application code, KT1: 35
Chemical for general use.

Finland
Bussiness Code, TOL: G502

16. ÖVRIG INFORMATION   

Denna produkt skall lagras, hanteras och användas enligt god industrihygienisk praxis och i enlighet med gällande lagbestämmelser.
Denna information grundar sig på de fakta som är kända i nuläget och är avsedd att beskriva våra produkter ur säkerhetssynpunkt. Den garanterar inte några särskilda egenskaper.
Ingen del av dessa dokument får kopieras, oavsett metod, utan skriftligt tillstånd från CRC. Undantag från detta gäller för varje åtgärd, med ärligt uppsåt, för att studera, forska i samt bedöma risker som berör hälsa, säkerhet och miljö.

REVIDERINGAR I KAPITEL :

2,7,8,11,15

*Förklaring till riskfraser:

R36: Irriterar ögonen.
R65: Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
R66: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

 

Detta säkerhets datablad kan redan ha reviderats vid denna tidpunkt, på grund av exempelvis lagstiftning, tillgänglighet på komponenter och nyligen förvärvade erfarenheter. Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig vid begäran eller hittas på vår webbplats : www.crcind.com. Vi rekommenderar att du registrerar dig på denna webbplats för denna produkt, så att du kan få eventuella framtida uppgraderade versioner skickade till dig automatiskt.