PROGRESS IS OUR COMMITMENT
THE EARTH OUR CONCERN


CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele - Belgium
Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 - Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34

Käyttöturvallisuustiedote Regulation EC No 1907/2006 Art.31

Tuote : RADIATOR CLEANER Päiväys 23.11.10
Ref.Nr.: BB13300-9-231110 Versio 08.10.09

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT   

 

Tuote : RADIATOR CLEANER
JÄÄHDYTIN PUHDISTUSAINE
Bulk

 

Käyttötarkoitus:

Erilaiset lisäaineet

 

Valmistaja :

CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 ZELE
Belgium
Tel.: (+32)(0)52/456011
Fax: (+32)(0)52/450034
E-mail : hse@crcind.com
 
Hätänumero : (+32) (0)52/45 60 11
Suomi : +358-9-471 977 (Myrkytystietokeskus)
 

Tytäryhtiöt

 

Tel

Fax

CRC Industries Finland

Asemanrinne 13, 08500 Lohja AS

(+358)(0)19/32921

(+358)(0)19/383676

CRC Industries France

12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F-95102 Argenteuil Cédex

(+33)(0)1/34112000

(+33)(0)1/34110996

CRC Industries Deutschland

Südring 9, 76473 Iffezheim

(+49)(0)7229/3030

(+49)(0)7229/303266

CRC Industries Iberia

Gremio del cuero S/N, 40195 Segovia

(+34)921/427546

(+34)921/436270

CRC Industries Sweden

Kryptongatan 14, 43153 Mölndal

(+46)(0)31/7068480

(+46)(0)31/273991

2. VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS   

Terveydellinen ja tuotteen palovaara :

Ei luokiteltu (EU-direktiivien 99/45/EU)

Ympäristövaara :

Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA   

Vaarallinen aineCAS-nroEINECSw/w %symboliR-lauseke*Notes
2-ethylhexan-1-ol104-76-7203-234-3<0.01Xi36/38B
kaliumhydroksidi; kalilipeä1310-58-3215-181-3<0.01C22-35B
amines, tallow alkyl, ethoxylated61791-26-2 (polymer)500-153-8 (NLP)<2.5Xn,N22-38-41-50/53
Explanation notes
B : aineet, joille on määritetty kansallinen, työperäisen altistuksen raja-arvo
(* R-lausekkeiden teksti on kohdassa 16)

4. ENSIAPUOHJEET   

Erityiset ohjeet :

Yleisiä kemikaalien käsittelyn yhteydessä noudatettavia turvallisuustoimia tulisi noudattaa
Mikäli oireita ilmenee hakeuduttava lääkärin hoitoon.

Roiskeet silmiin :

Jos ainetta on joutunut silmiin, huuhdo niitä heti käyttäen runsaasti vettä

Iho :

Pese vedellä ja saippualla.

Hengitys :

On epätodennäköistä, että ainetta hengitetään

Nieleminen :

Ei saa oksennuttaa, mikäli tuotetta on nielty, vaan hakeuduttava lääkärin hoitoon.

5. OHJEET TULIPALON VARALTA   

Leimahduspiste :

Ei

Räjähdysrajat : ylempi :

Ei käytettävissä.

alempi :

Ei käytettävissä.

Sopivat sammutusaineet :

Ei sovelleta.

6. OHJEET PÄÄSTÖJEN TORJUMISEKSI   

Ohjeet henkilövahinkojen estämiseksi :

On suositeltavaa että noudatetaan varovaisuutta ja varotaan tuotteen joutumista iholle ja silmiin tuotteen käsittelyn yhteydessä.

Ohjeet ympäristövahinkojen estämiseksi :

Älä päästä viemäreihin tai vesistöihin

Puhdistusohjeet :

Pese vuotokohta vedellä ja pesuaineella

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI   

Käsittely :

Yleisiä kemikaalien käsittelyn yhteydessä noudatettavia turvallisuustoimia tulisi noudattaa
Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.

Varastointi :

Suojattava jäätymiseltä.
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

8. ALTISTUMISEN EHKÄISY/HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET   

Henkilökohtaiset suojaimet :

On suositeltavaa että noudatetaan varovaisuutta ja varotaan tuotteen joutumista iholle ja silmiin tuotteen käsittelyn yhteydessä.

ihonsuojaus :

Käytä sopivia suojakäsineitä, jos kosketus on pitkäaikainen.

silmiensuojaus :

Käytä suojalaseja.

Altistumisen ehkäisy :

Vaarallinen aineCAS-nromenetelmä
National established exposure limits : Suomi
kaliumhydroksidi; kalilipeä1310-58-3HTP8h2 mg/m3

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET   

Olomuoto :

Neste.

väri :

Väritön.

haju :

Hajuton.

Sulamispiste/sulamisalue :

0 °C

Kiehumispiste/kiehumisalue :

100 °C

Tiheys :

1.00 g/cm3 (@ 20°C).

pH :

9.5 - 10.5

Höyrynpaine :

Ei käytettävissä.

Höyryn tiheys :

Ei käytettävissä.

Liukoisuus veteen :

Veteen liukeneva

Leimahduspiste :

Ei

Itsesyttymispiste :

Ei käytettävissä.

Viskositeetti :

Ei käytettävissä.

Haihtumisnopeus :

Ei sovelleta.

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS   

Vältettävät olosuhteet :

reagoi voimakkaasti happojen kanssa

Vältettävät materiaalit :

Ei

Haitalliset hajoamistuotteet :

Ei mitään tunnettuja vaarallisia hajoamistuotteita

11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT   

Iho :

Lievästi ärsyttävä

Roiskeet silmiin :

Ärsyttää lievästi silmiä

Muut tiedot:

Tietoja tutkimuksista ei saatavilla

12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE   

Degradability :

Valmisteen sisältämä pintaaktiivinen aine (aineet) täyttää pesuaineista annetun asetuksen (EY) N:o 648/2004 mukaiset biologisen hajoavuuden kriteerit. Tiedot, jotka tukevat edellistä väittämää, pidetään jäsenmaiden toimivaltaisten viranomaisten saatavilla ja ne toimitetaan heille heidän pyynnöstään tai pesuainevalmistajan pyynnöstä.
Vaarallinen aineCAS-nromenetelmä
amines, tallow alkyl, ethoxylated61791-26-2 (polymer)0.13 mg/l
LC50 fish0.17 mg/l

Muut haitalliset vaikutukset:

Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

Älä päästä viemäreihin tai vesistöihin

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY   

Hävityksen tulisi tapahtua paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti

14. KULJETUSTIEDOT   

Maakuljetukset - ADR/RID :

---- Vaarattomat aineet

Merikuljetukset - IMDG :

---- Not classified

Ilmakuljetukset - IATA/ICAO:

---- Not classified
 
 
 

15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET   

R-lausekkeet :

R52/53: Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

S-lausekkeet :

S2: Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
S24/25: Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.
S35: Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti.
Luokiteltu (EU-direktiivien 99/45/EU)

Asetus (EY) N:o 648/2004 pesuaineista:

kationiset pinta-aktiiviset aineet< 5 %
benzisothiazolinone

Kemikaaleja koskevat tiedot:

Suomi
Käyttötarkoituskoodi, KT1: 9
Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen.

Suomi
Toimialakoodi, TOL: G502

16. MUUT TIEDOT   

Tätä tuotetta varastoitaessa, käsiteltäessä ja käytettäessä on noudatettava hyvää teollisuushygieniaa ja lain määräyksiä. Tiedot tuotteiden turvallisuusvaatimuksista perustuvat nykytietämykseemme. Ne eivät takaa tiettyjä ominaisuuksia.
Tiedotteesta ei saa käyttää erillisiä osia ilman CRC:n lupaa lukuunottamatta tutkimuskohteita, jotka koskevat terveys-, ympäristö- ja turvallisuusvaarojen arviointeja.

KORJAUS KOHDASSA :

12

*Luettelo asiaa koskevista R-lausekkeista:

R22: Terveydelle haitallista nieltynä.
R38: Ärsyttää ihoa.
R41: Vakavan silmävaurion vaara.
R50/53: Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

 

Tämä käyttöturvallisuustiedot on voitu jo päivittää syistä, jotka liittyvätmm. lainsäädäntöön, raaka-aineiden saatavuuteen ja saatuihin uusiin kokemuksiin. Viimeisin ja ainoa voimassa oleva tämän käyttöturvallisuustiedotteen versio lähetetään pyynnöstä. Tiedote on julkaistu myös web-sivustollamme osoitteessa: www.crcind.com